ПРОЕКТ – Компютърни мрежи и услуги – Готовият  проект или връзка към проекта изпратете на teorgieva@teacher.bg

Създайте проект на тема „Аз и Интернет“, който да включва следните подтеми:
1. Основни комуникационни устройства и среди
2. Защита на информация в мрежова среда
3. Гражданите в интернет
Пояснение към подтемите:
• рискове, свързани с работа в мрежова среда, и прилагане на съответни мерки за защита. 
• основни нормативни документи, свързани със: защита на личните данни, авторско право (за програми и данни) и електронен подпис. 
• принципите, основните начини и средства за защита на мрежата от неоторизиран достъп. 
• права на достъп до ресурси в локална мрежа.
Влючване на понятията:
• потребител 
• парола 
• нива на достъп 
• “бисквитки” (cookies) 
• електронен подпис и електронно правителство
• електронна услуга
Използвайте подходящ софтуер за представяне на изложената информация.


ПРОЕКТ WORD – Текстообработване 

ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ – Файлът трябва да се именува по следния начин – 9*_Вашето име (напр. 9в_Ангел Маналов). Готовият  проект изпратете на teorgieva@teacher.bg

Да се създаде документ в Word от най-малко десет страници на тема
„ПЪТЕВОДИТЕЛ – ОПОЗНАЙ РОДНИЯ КРАЙ” със следните изисквания:

ТЕХНИЧЕСКИ
-Формат на листа А5;
-Ляв отстъп – с 1 см по-голям от десния отстъп;
-Разнообразно форматиране на текст, като основната част от текста е с размер 12 pt;
-Разнообразно форматиране на параграфи, като основната част е с двустранно подравняване, отстъп на първия ред и единично разстояние между редовете;
-Вмъкване и форматиране на списък с изброяване или номериране;
-Вмъкване и форматиране на художествен текст /Word Art/;
-Вмъкване на изображение, изобразяващо местоположението на обектите в областта и легенда;
-Изображенията трябва да са надписани.
-Осигуряване на баланс между текстови и графични обекти.
-Всички страници трябва да бъдат номерирани с арабски цифри в долния десен ъгъл. Заглавната страница нe се номерира, но се брои като първа.
-Вмъкнете горен колонтитул (Header & Footer), където може да поставите изображение, текст…..
-Изберете подходяща част от текста и го представете в две, три ….. колони, като използвате многоколонен текст (Columns).
-На втората страница от вашия документ създайте съдържание.

ЕТИЧНИ И ГРАМАТИЧЕСКИ
– Проектите да бъдат написани на български език при спазване на правописните правила;
– Да се спазват правилата за компютърен набор на текст;
– Да се цитират използваните източници, ако има такива (вестници, списания, книги, учебници, уеб страници…).

Пътеводител на моя роден град (примерен план)

 • Местоположение и околност.
 • История.
 • Население.
 • Обществени и държавни сгради.
 • Училища.
 • Туристическа обиколка на града и околностите.ПРОЕКТ ИТ и КС  – 9 клас – теми

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ

Създайте презентация на определената ви тема, като използвате подходящи изображения, видео, анимации и схеми.

Съвременни постижения в областта на компютърните системи. Суперкомпютри

 1. Същност – компютър, който за момента на създаването си притежава най-високите показатели на капацитет на обработка на данни
 2. Единица мярка за производителност
  FLOPS – броя операции с плаваща запетая, които компютърът може да извърши за една секунда
 3. Примери за суперкомпютри:
  • BlueGene IBM (Калифорния)
  • SuperMUC (Германия)
  • KComputer (Япония)
  • Titan (САЩ)
  • http://www.top500.org – класация на 500-те суперкомпютри
 1. Тенденции в разработването на принципно нови компютърни архитектури (компютърен дизайн), които ще доведат до компютърни системи от ново поколение.  
 • квантовите компютри ще се основават на квантови механизми и на поведението на атомите (ще се залага на материали, имащи специфични магнитни свойства и магнитни полюси, можещи да се заменят без външна енергия.. това ще позволи да се увеличи производителността и характера на решаваните задачи.)
 • Оптичните компютри  – основават се на метод, чрез който свръх студени атоми могат да се използват за технологии, позволяващи да се формира процесор на оптичен компютър. (Според прогнозите този компютър ще бъде 10 пъти по-производителен от днешните компютри, които се основават на силициеви процесори. Все повече се възприема идеята, че оптичните компютри са алтернатива в развитието на информационните и комуникационните технологии на бъдещето.)

Съвременни периферни устройства

Grid технологии

 • компютърен клъстер – група от взаимно свързани компютри, работещи заедно тясно интегрирано;
 • същност на grid технологиите – събиране на компютърни ресурси от различни места, за да се постигне обща цел.
 • приложение – в математиката; симулации на климата; биологични процеси и симулации и др.

Cloud технологии

 • Същност – използване на споделени ресурси, софтуер и информация, като предоставяни на компютри и други устройства по мрежа.
 • Видове :
 • публични (public);
 • частни (private);
 • хибридни (hybrid).
 • Популярни облачни технологии

Системи за глобално позициониране (GPS)

 1. Същност – име на спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето до точност 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо в реално време
 2. Структура – разделена на 3 сегмента:
 •  космически
 • контролен
 • потребителски
 1. Приложение:
 • Навигация в транспорта – използва се за навигация в пътния, морския и въздушния транспорт, оптимизация на маршрути. В момента съществува голям брой сравнително евтини приемници и приложения, които се използват за навигация в автомобилите.
 • GPS проследяване и контрол на транспортни средства, хора и животни
 • Науката и изследователската дейност – в географията, картографията, геологията, геодезията, археологията и др.
 • Селско стопанство – за планиране на терени, навигация на селскостопански машини и др.
 • Комуникациите – за синхронизиране на комуникационни системи
 • Туризъм и спорт– ориентиране, планински спасителни служби
 • Определяне на точното време и др.

Правни, етични, здравни норми и правила за работа с компютърните системи – упражнение

Зад. 1. Анализирайте кои от здравните норми и изисквания са изпълнени в компютърния
кабинет в училище.
Направете разумни предложения за оптимизиране на работната среда.
Зад. 2. Разгледайте картинката. При работата с компютъра на нея НЕ са изпълнени
някои от нормите за работа с компютър. Посочете кои са те: