Компютърна система и защита на данните в нея

Основни технически параметри на частите на КС

ПРОЕКТ – Тема: Средства и методи за защита на информацията

План за реализация

 1. Въведение
  • Обяснение на важността на защитата на информацията.
 2. Криптиране на данни
  • Обяснение как работи криптирането и защо е важно.
  • Примери на ситуации, където криптирането е полезно.
 3. Антивирусни програми
  • Как работят и защо са важни за защитата на компютърите.
 4. Аутентикация и управление на идентичността
  • Обяснение на как се потвърждава самоличността на потребителя.
  • Значение на силни пароли и двуфакторна аутентикация.
 5. Управление на достъпа и права за ползватели
  • Обяснение как се гарантира, че само упълномощени лица имат достъп до информацията.
 6. Физическа сигурност
  • Защо е важно да се предпази физическия достъп до сървърните зали и други важни системи.
 7. Примери и истории
  • Приложение на средствата и методите за защита на информацията в реални ситуации.
 8. Как да се предпазим
  • Практически съвети за безопасност при използване на интернет и компютри.
 9. Заключение
  • Подчертаване на важността на сигурността на информацията и как могат да се приложат тези знания в живота.
 10. Полезни източници

Качете вашите проекти ТУК

https://padlet.com/tonkageorgievanikolo/padlet-o79wg984otswfnd4

Начин за реализация

Създайте презентация или постер, като спазвате следните изисквания:

 1. Заглавие и подзаглавия:
  • Включете креативно заглавие, което да представя основната тема. Подзаглавията могат да бъдат използвани, за да разделят информацията на разделите.
 2. Илюстрации и графика:
  • Включете илюстрации, схеми, икони или графика, които да илюстрират концепциите, свързани с киберсигурността. Например, може да изобразите лок, ключ, компютър и т.н.
 3. Цветова схема:
  • Изберете хармонична цветова схема, която е привлекателна и лесна за четене. Важно е текстът да се отличава добре от фона.
 4. Информативен текст:
  • Поставете кратък, но информативен текст, който обяснява основните средства и методи за защита на информацията. Избягвайте твърде технически термини.
 5. Примери и илюстрации:
  • Включете примери, които да подкрепят обясненията. Например, може да покажете икони на антивирусни програми, криптиране на данни и др.
 6. Кратки съвети и насоки:
  • Вместете кратки съвети за подобряване на сигурността на информацията, като например използване на силни пароли или редовно обновяване на софтуера.
 7. Лесни за разбиране графики:
  • Използвайте прости и интуитивни графики и диаграми, които да представят концепциите по разбираем начин.
 8. Привлекателен дизайн:
  • Организирайте информацията така, че постерът да изглежда привлекателно и лесно четимо.
 9. Промотиране на интерактивност:
  • Можете да добавите QR код, който води към интерактивен ресурс или игра, свързана с киберсигурността.
 10. Източници на информация:
  • Ако е приложимо, добавете източници на информация или препоръчителни ресурси за допълнително четене.

Компютърна текстообработка


Създаване на таблица в текстообработваща програма

 • Създаване на таблица
 • Обединяване и разделяне на клетки в таблица
 • Вмъкване и изтриване на ред и колона в таблица
 • Въвеждане на информация в таблица

Задаване на характеристики на таблица в текстообработваща програма

 • Промяна на широчината и височината  на клетка
 • Промяна на рамка и фон и клетка

Готови шаблони за оформяне на таблици

 • Създаване на таблица по шаблон
 • Промяна на дизайна на таблица чрез използване на шаблон

Редактиране на таблици в текстообработваща програма

 • Форматиране на таблица
 • Форматиране на текст в таблица
 • Редактиране на таблица

Прехвърляне на данни между няколко отворени текстови документа

 • Дизайн на текстов документ
 • Обмен на данни между текстови документи

ОБРАБОТКАНА ТАБЛИЧНИ ДАННИ


Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица

1. Проектиране на електронна таблица

При проектирането на таблица е необходимо да се определят текстовете на заглавията и антетката (първият ред на таблицата, в който се задават имената на колоните), броят на колоните и на редовете.
Основните характеристики на добре проектирана таблица са:
• Лесна за четене благодарение на подходящи шрифтове и цветове;
• Логично подредени редове и колони както за четене, така и за въвеждане на данни;
• Подходящо избрани етикети и заглавия, изясняващи целта на таблицата;
• Добре откроени и позиционирани ключови стойности као например суми, средни стойности и др.

2. Обединяване на клетки

Обединяването на клетки съчетава две или повече клетки, за да се създаде нова, по-голяма клетка, с помощта на командата Merge & Center (Обедини и центрирай).
За да обедините клетки без центриране, щракнете върху стрелката до Merge & Center, а след това щракнете върху Merge Across (Обедини по редове) или Merge Cells (Обедини по клетки). При необходимост винаги можете да разделите
клетките, които сте обединили, чрез Unmerge Cells.

3. Разполагане на съдържанието на клетка на няколко реда

От раздела Home (Начало) в групата Alignment (Подравняване) – командата Wrap text (Текст на повече редове).
Можете да форматирате клетката така, че текстът да се пренася автоматично или да бъде въвеждан ръчно нов ред.

4. Основни типове данни и начини за тяхното представяне в електронни таблици

В електронните таблици форматите за типовете данни са:
General – без определен формат;
Number – числа (цели или десетични дроби, знакът за дробна част се определя от регионалните настройки в контролния панел);
Currency, Accounting – валута;
Date – дата (според регионалните настройки);
Time – час от денонощието;
Percentage – проценти;
Fraction – обикновена дроб (например 1/3, 1/2);
Scientific – числа с плаваща запетая;
Text – текстови данни;
Special – за данни, характерни за държавата (телефонни номера, пощенски кодове и др.);
Custom – потребителски формат (може да се конструира от потребителя).

Грешки при работа с електронни таблици
Колона не е достатъчно широка за показване на цялото съдържание.
Когато число се дели или на нула (0), или на клетка, която не съдържа стойност.
Грешка #REF!  в една или повече клетки на работния лист се показва, когато имате изтрити клетки, които участват във формули.

Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни

1. Сортиране на числа и текстове

Ако имаме а и b или а<b, или b < а ще бъде вярно.
a1< а2 < … < ак, – нарастващ (или възходящ) ред.
a1 > а2 >… > ак, – намаляващ (или низходящ) ред

2. Сортиране на редове на таблица

3. Сортиране на редове в MS Excel –Home/Editing/Sort&Filterтки в таблици.

Sort by (сортирай по колона) – първи критерий за сортирането. •Then by (след това по колона)- Вторият критерий •Smallest to largestA to Z

4. Търсене и замяна в таблица

Within (вътре)- в активния работен лист или в цялата книга
Search – търсенето да стане по редове или по колони
Look in – сравнява с формулата или със стойността на клетката, когато е пресметната с формула
Match case– проверявай за малки и главни букви
Match entire cell contents -проверявай съдържанието на цялата клетка

Replace with – в него въвеждаме фразата, с която ще заместим търсения образец.

Основни операции с клетки и области в електронна таблица

1. Разпространяване на формули

2. Елементи на таблиците.

а) клетка;Това е най-малката единица, изграждаща една ЕТ. В клетката може да се съдържа текст, число или формула. Най-важната характеристика на клетката е типът на нейното съдържание -число, парична стойност, дата, текст и др.
б) ред; Всеки ред от ЕТ се състои от хоризонтално разположени клетки, номерирани с целите числа от 1 до ….
в) колона;Всяка колона от ЕТ се състои от вертикално разположени клетки, номерирани с латинските букви А, B, …, Z, AA, AB, …, ZZ.
г) работен лист;
Всяка ЕТ съставя т. нар. работен лист. Той има уникално име в рамките на един файл.
д) работна книга;
Набор от работни листи, които се пазят във файл и се обработват заедно.

3. Адреси на клетки в таблици.

A) относителни адреси;
Относителните адреси се задават с името на колоната и номера на реда спрямо останалите клетки. Ако се копира формула, в която има относителен адрес, то той се преизчислява спрямо новата позиция.
Относителни адреси са например: A5, D31, MN10.
B) абсолютни адреси;
Абсолютните адреси указват директно обръщение към клетката чрез използване на името на колоната и номера на реда, предшествани от знака „$”. В която и клетка да запишем формула, съдържаща абсолютен адрес на дадена клетка, то винаги ще се използва съдържанието на точно тази клетка от ЕТ. Абсолютниадреси са например: $A$5, $D$31, $MN$10.

C) смесени адреси;
При смесените адреси само колоната или редът се задават абсолютно и не се променят при копиране, за разлика от останалата, относително зададена част на адреса. Смесени адреси са например: $A5, D$31, MN$10.

4. Разпространяване на номерация

Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните

1. Създаване на диаграми – менюто Insert, раздела Chart

Диаграмите са графично представяне на данни, факти и информация. Чрез тях лесно се сравняват стойности и бързо се анализират данни.

Типове диаграми

2. Оформяне на елементите на диаграма

оси, надписи по осите, заглавие, легенда, скала

3. Правила при създаване на диаграма:

 • Изберете подходящия формат за представяне на данните;
 • Представяйте данните коректно и честно;
 • Убедете се, че диаграмата е ясна и разбираема за останалите;
 • Винаги задавайте име на диаграмата.

Онлайн програми за създаване на диаграми:
– www.onlinecharttool.com
– www.live.amcharts.co
– www.chartgo.com

4. Оформяне на елементите на диаграма

5. Копиране на диаграма в отделен лист

Командата, с която може да се премести диаграма от един лист в друг, е Move Chart. Тя може да се избере, след като е маркирана диаграмата или от контекстното меню, или от раздел Design/Location.


КОМПЮТЪРНО МОДЕЛЕРАНЕ


Данните в езиците за програмиране

 1. Типове данни
 2. Видове езици за програмиране според представянето на данните

Целочислени данни и реални данни в скриптов текстов език. Приложения

 1. Целочислени данни

В Python, присвояването на числова стойност, без дробна част, създава променлива от целочислен тип, записван с ключова дума int(от английската дума за цяло число – integer).

2. Реални числови данни

Числови данни, които имат и цяла и дробна част, наричаме реални числови данни (float).

Низове в скриптов текстов език. Приложения

 1. Низове. Вход на данни от тип низ

Числовите типове данни (int и float) не са подходящи за съхранение на информация, състояща се от поредици от букви, цифри, препинателни знаци или емотикони. Типът данни, подходящ за съхранение и обработка на текстова информация се нарича низ (str). Името му произлиза от английската дума string (поредица). Низовете в Python са съставени от Unicode символи. Те се записват в двойни (“…”) или единични (‘…’) кавички.

2. Конвертиране на числови данни в низове

Числовите данни могат да бъдат конвертирани в низове чрез функцията str().

3. Програмна обработка на текст със скриптов текстов език

Многоредов текст се въвежда в Python като се огражда в три отварящи и три затварящи (”””…”””) кавички (единични или двойни)

Функция len връща броя на елементите в поредица. Когато ѝ подадем низ, тя връща неговата дължина (вкл. всички разделители и празни позиции):  chars = len(text)

Python предоставя вградени методи за работа с низове.
Най-често използваните са:
● capitalize() – променя първата буква в главна;
● isdigit() – връща True, ако всички символи са цифри;
● isalpha() – връща True, ако всички символи са букви от азбуката;
 split() – разделя низа на поднизове по зададен разделител;
● title() – променя първата буква на всяка дума в главна;
● translate() – заменя (превежда) символите с нови по зададена таблица.

Пример за специални символи са:
\n – предизвиква преминаване на нов ред;
\t – табулация, изместване с няколко позиции;
\” – вмъква кавички в низа.

Повтарящи се действия в примери

 1. Какво е цикъл? – Циклите в програмирането ни позволяват да повтаряме едни и същи действия определен брой пъти

2. For-цикъл – Когато броят на повторенията е предварително известен, за описание на цикъла ползваме конструкция for:

3. While-цикъл – Цикли, за които не можем предварително да определим броя на повторенията, се записват с конструкция while:

Анализ на задачи с повтарящи се действия

1  for br  in range (1, 101):
2       print (br)

При реализация на цикъл с  for  трябва се определи началната стойност на брояча, крайната стойност и (при нужда) – стъпката, с която се променя броячът. Когато не е зададена стъпка (по подразбиране), броячът се увеличава с единица.

1  br = 1

3  while br < 101:
4       print (br)
5       br = br + 1

При реализация на цикъл  while  трябва да запишем условието, при което кодът от тялото на цикъла трябва да се изпълни отново.


Оператори за цикли за реализиране на алгоритми за построение на геометрични обекти


РАБОТА ПО ПРОЕКТ


 1. Основни правила, фази и дейности при разработване на проект
  • В този урок се усвояват опорните знания, свързани с понятията проект, екип, ресурсни материали, план, дейности, времеви график, задачи, документация, Creative Commons, GPL.
 2. Използване на интернет и други източници на информация и ресурси за нуждите на конкретен проект. Зачитане на авторските права на готовите материали
  • В този урок се усвояват опорните знания, свързани с понятията проект, екип, ресурсни материали, план, дейности, времеви график, задачи, документация, Creative Commons, GPL
 3. Източници на информация, правила, фази и дейности по проект. Упражнение, работа в екип
  • В този урок се придобиват и усъвършенстват умения за прилагане на основни правила и дейности при разработване на проект.
 4. Използване на скриптов текстов език за програмиране за реализиране на конкретен проект
  • В този урок се реализира проект в екип като се използва скриптов текстов език за програмиране, интернет, различни носители на информация.
 5. Създаване на проект със скриптов текстов език за програмиране. Упражнение
  • В този урок се реализира проект в екип като използва скриптов текстов език за програмиране, интернет, различни носители на информация.
 6. Защита на проект
  • В този урок учениците ще разработват презентация за защита на проект, представят проект самостоятелно или в екип, аргументират избора на технологичните средства за разработването на проекта.