Основни технически параметри на частите на КС

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

Създайте доклад или компютърна презентация на тема: Средства и методи за защита на информация.

Основните моменти, който трябва да опишете:
1. Програми вредители;
2. Видове зловреден софтуер;
3. Начини на разпространение на програми–вредители;
4. Антивирусни програми и тяхното използване.

Предайте вашата домашна работа в Teams>>Assignments


КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи

1. Въвеждане на символи

Символите представляват оставеният отпечатък в документа след използването на клавиш от клавиатурата. За такива се приемат всички букви, цифри, както и скритите (непечатащи) символи (Enter, TAB, Space, Shift + Space).

Прозорец Insert/ Symbol – предоставя достъп до най-често използваните символи.

Командата More Symbols – достъп до библиотеката с всички налични символи

2. Въвеждане на математически формули

Библиотеки със свободно разпрос траняеми текстови символи:
http://text-symbols.com
http://unicodeemoticons.com
Библиотеки с изображения
от символи:

https://textfac.es
http://messletters.com/en/text-art/
Символни текстови генератори:
https://goo.gl/Ws7orF
https://goo.gl/umD31N
http://megacooltext.com/


Като използвате редакторът за математически формули Equation Editor ( Прозорец Insert/ Equation Editor) създайте текстов документ от една страница, свързан с учебното съдържание по математика.
Предайте вашата домашна работа в Teams>>Assignments
Пример

Предайте вашата домашна работа в Teams>>Assignments


Прехвърляне на данни между няколко текстови документа

1. Дизайн на текстов документ

а) фон на страница в документ – Page Color на менюто Design/Page Background.
б) декоративни рамки в страниците на документ – Design/Page Background/Page Borders.

2. Обмен на данни между текстови документи

Обмен на данни между текстови документи може да стане по следните начини:
• чрез команди:
Edit/Copy и Edit/Paste (копиране)
Edit/Cut и Edit/Paste (преместване)
• чрез влачене:
– с натиснат клавиш Ctrl (копиране)
– без натиснат клавиш (преместване)
• чрез вмъкване на текст от друг текстов файл (като обект) – Insert/Object/Text from File.
Вмъкването на текст от друг текстов файл – Insert/Object/Text from File


Създаване на таблица в текстообработваща програма

1. Създаване на таблица

Командата Insert/Table:
• избор на брой редове и колони;
• диалогов прозорец Insert/Table/Insert Table;
• изчертаване на клетки, изграждащи таблицата, с Draw Table;
• избор на шаблон чрез Quick Table;

2. Обединяване и разделяне на клетки в таблица

– командата Merge Cells от менюто Layout;
– командата Split Cells от менюто Layout;

3. Вмъкване и изтриване на ред и колона в таблица

Добавяне на ред и колона към таблица:
• чрез активиране на контекстното меню в активна клетка от реда и избор на командата Insert/Row Below (Insert/Left) или Insert/Above Insert/Right);
• чрез указателен знак пред реда или колоната;
• чрез използване на команди от секцията Rows & Columns.
Изтриване на ред и колона:

• активиране на клетка от реда или колоната и командите Delete Rows или Delete Columns от контекстното меню;
• чрез опциите Delete на панела Layout.

4. Редактиране на таблици в текстообработваща програма

Промяна на размерите на ред и колона
Форматиране на таблицаDesign/Table Style
Форматиране на клетка – Design/Shading;
Форматиране на текст в таблица

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

В нов текстов документ създайте и форматирайте таблиците и  фигурите

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов).

Предайте вашата домашна работа в Teams>>Assignments


ОБРАБОТКАНА ТАБЛИЧНИ ДАННИ


Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица

1. Проектиране на електронна таблица

При проектирането на таблица е необходимо да се определят текстовете на заглавията и антетката (първият ред на таблицата, в който се задават имената на колоните), броят на колоните и на редовете.
Основните характеристики на добре проектирана таблица са:
• Лесна за четене благодарение на подходящи шрифтове и цветове;
• Логично подредени редове и колони както за четене, така и за въвеждане на данни;
• Подходящо избрани етикети и заглавия, изясняващи целта на таблицата;
• Добре откроени и позиционирани ключови стойности као например суми, средни стойности и др.

2. Обединяване на клетки

Обединяването на клетки съчетава две или повече клетки, за да се създаде нова, по-голяма клетка, с помощта на командата Merge & Center (Обедини и центрирай).
За да обедините клетки без центриране, щракнете върху стрелката до Merge & Center, а след това щракнете върху Merge Across (Обедини по редове) или Merge Cells (Обедини по клетки). При необходимост винаги можете да разделите
клетките, които сте обединили, чрез Unmerge Cells.

3. Разполагане на съдържанието на клетка на няколко реда

От раздела Home (Начало) в групата Alignment (Подравняване) – командата Wrap text (Текст на повече редове).
Можете да форматирате клетката така, че текстът да се пренася автоматично или да бъде въвеждан ръчно нов ред.

4. Основни типове данни и начини за тяхното представяне в електронни таблици

В електронните таблици форматите за типовете данни са:
General – без определен формат;
Number – числа (цели или десетични дроби, знакът за дробна част се определя от регионалните настройки в контролния панел);
Currency, Accounting – валута;
Date – дата (според регионалните настройки);
Time – час от денонощието;
Percentage – проценти;
Fraction – обикновена дроб (например 1/3, 1/2);
Scientific – числа с плаваща запетая;
Text – текстови данни;
Special – за данни, характерни за държавата (телефонни номера, пощенски кодове и др.);
Custom – потребителски формат (може да се конструира от потребителя).

Основни операции с клетки и области в електронна таблица

1. Разпространяване на формули

2. Елементи на таблиците.

а) клетка;Това е най-малката единица, изграждаща една ЕТ. В клетката може да се съдържа текст, число или формула. Най-важната характеристика на клетката е типът на нейното съдържание -число, парична стойност, дата, текст и др.
б) ред; Всеки ред от ЕТ се състои от хоризонтално разположени клетки, номерирани с целите числа от 1 до ….
в) колона;Всяка колона от ЕТ се състои от вертикално разположени клетки, номерирани с латинските букви А, B, …, Z, AA, AB, …, ZZ.
г) работен лист;
Всяка ЕТ съставя т. нар. работен лист. Той има уникално име в рамките на един файл.
д) работна книга;
Набор от работни листи, които се пазят във файл и се обработват заедно.

3. Адреси на клетки в таблици.

A) относителни адреси;
Относителните адреси се задават с името на колоната и номера на реда спрямо останалите клетки. Ако се копира формула, в която има относителен адрес, то той се преизчислява спрямо новата позиция.
Относителни адреси са например: A5, D31, MN10.
B) абсолютни адреси;
Абсолютните адреси указват директно обръщение към клетката чрез използване на името на колоната и номера на реда, предшествани от знака „$”. В която и клетка да запишем формула, съдържаща абсолютен адрес на дадена клетка, то винаги ще се използва съдържанието на точно тази клетка от ЕТ. Абсолютниадреси са например: $A$5, $D$31, $MN$10.

C) смесени адреси;
При смесените адреси само колоната или редът се задават абсолютно и не се променят при копиране, за разлика от останалата, относително зададена част на адреса. Смесениадреси са например: $A5, D$31, MN$10.

4. Разпространяване на номерация

ДОМАШНА РАБОТА

Съставете таблица „РЕЗУЛТАТИ от олимпиадата по ИНФОРМАТИКА“ чрез Excel:
1. Отворете файл Ol_Inf . Копирайте данните от него в нов файл на Excel.
2. Добавете редове най-отгоре на таблицата, слейте клетки и въведете заглавие на таблицата „РЕЗУЛТАТИ от олимпиадата по ИНФОРМАТИКА ”
3. Добавете колона “ Общо точки „, „Среден брой точки“, изчислете и ги попълнете с функции.
4. Добавете най-отдолу на таблицата ред със заглавна клетка „Минимален брой точки“ и попълнете.
5. Добавете най-отдолу на таблицата ред със заглавна клетка „Максимален брой точки“ и попълнете.
6 Добавете колона “ “ и номирирайте.
7 Сортирайте данните по:
Група
Общо точки.

Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни

1. Сортиране на числа и текстове

Ако имаме а и b или а<b, или b < а ще бъде вярно.
a1< а2 < … < ак, – нарастващ (или възходящ) ред.
a1 > а2 >… > ак, – намаляващ (или низходящ) ред

2. Сортиране на редове на таблица

3. Сортиране на редове в MS Excel –Home/Editing/Sort&Filterтки в таблици.

Sort by (сортирай по колона) – първи критерий за сортирането. •Then by (след това по колона)- Вторият критерий •Smallest to largestA to Z

4. Търсене и замяна в таблица

Within (вътре)- в активния работен лист или в цялата книга
Search – търсенето да стане по редове или по колони
Look in – сравнява с формулата или със стойността на клетката, когато е пресметната с формула
Match case– проверявай за малки и главни букви
Match entire cell contents -проверявай съдържанието на цялата клетка

Replace with – в него въвеждаме фразата, с която ще заместим търсения образец.

Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните

1. Създаване на диаграми – менюто Insert, раздела Chart

Диаграмите са графично представяне на данни, факти и информация. Чрез тях лесно се сравняват стойности и бързо се анализират данни.

Типове диаграми

2. Оформяне на елементите на диаграма

оси, надписи по осите, заглавие, легенда, скала

3. Правила при създаване на диаграма:

  • Изберете подходящия формат за представяне на данните;
  • Представяйте данните коректно и честно;
  • Убедете се, че диаграмата е ясна и разбираема за останалите;
  • Винаги задавайте име на диаграмата.