ВХОДНО НИВО

Създайте доклад или компютърна презентация на тема: Средства и методи за защита на информация.

Основните моменти, който трябва да опишете:
1. Програми вредители;
2. Видове зловреден софтуер;
3. Начини на разпространение на програми–вредители;
4. Антивирусни програми и тяхното използване.

Съхранете файла като 7*-Име Фамилия. Готовия файл изпратете на info@ppmgsh.com.

КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА


Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи

1. Въвеждане на символи

Символите представляват оставеният отпечатък в документа след използването на клавиш от клавиатурата. За такива се приемат всички букви, цифри, както и скритите (непечатащи) символи (Enter, TAB, Space, Shift + Space).

Прозорец Insert/ Symbol – предоставя достъп до най-често използваните символи.

Командата More Symbols – достъп до библиотеката с всички налични символи

2. Въвеждане на математически формули

Библиотеки със свободно разпрос траняеми текстови символи:
http://text-symbols.com
http://unicodeemoticons.com
Библиотеки с изображения
от символи:

https://textfac.es
http://messletters.com/en/text-art/
Символни текстови генератори:
https://goo.gl/Ws7orF
https://goo.gl/umD31N
http://megacooltext.com/


Като използвате редакторът за математически формули Equation Editor ( Прозорец Insert/ Equation Editor) създайте текстов документ от една страница, свързан с учебното съдържание по математика.
Запазете домашната работа в OneDrive
Пример


Прехвърляне на данни между няколко текстови документа

1. Дизайн на текстов документ

а) фон на страница в документ – Page Color на менюто Design/Page Background.
б) декоративни рамки в страниците на документ – Design/Page Background/Page Borders.

2. Обмен на данни между текстови документи

Обмен на данни между текстови документи може да стане по следните начини:
• чрез команди:
Edit/Copy и Edit/Paste (копиране)
Edit/Cut и Edit/Paste (преместване)
• чрез влачене:
– с натиснат клавиш Ctrl (копиране)
– без натиснат клавиш (преместване)
• чрез вмъкване на текст от друг текстов файл (като обект) – Insert/Object/Text from File.
Вмъкването на текст от друг текстов файл – Insert/Object/Text from File


Създаване на таблица в текстообработваща програма

1. Създаване на таблица

Командата Insert/Table:
• избор на брой редове и колони;
• диалогов прозорец Insert/Table/Insert Table;
• изчертаване на клетки, изграждащи таблицата, с Draw Table;
• избор на шаблон чрез Quick Table;

2. Обединяване и разделяне на клетки в таблица

– командата Merge Cells от менюто Layout;
– командата Split Cells от менюто Layout;

3. Вмъкване и изтриване на ред и колона в таблица

Добавяне на ред и колона към таблица:
• чрез активиране на контекстното меню в активна клетка от реда и избор на командата Insert/Row Below (Insert/Left) или Insert/Above Insert/Right);
• чрез указателен знак пред реда или колоната;
• чрез използване на команди от секцията Rows & Columns.
Изтриване на ред и колона:

• активиране на клетка от реда или колоната и командите Delete Rows или Delete Columns от контекстното меню;
• чрез опциите Delete на панела Layout.

В нов текстов документ създайте и форматирайте таблиците и  фигурите

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на info@ppmgsh.com

ПРОЕКТ „ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК“

Полезни инструменти, които можете да използвате във вашата статия.
Генератори на облаци от думи – https://www.wordclouds.com/
Мисловни карти – http://mindmapfree.com/
Комикси – https://www.toonytool.com/
Комикси – https://www.pixton.com/

Изисквания за представяне на работата:

Заглавие на статията – Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered; First line: 0 mm
Име на автор(ите) – пълно собствено, инициал на бащино и пълно фамилно име – Font: Times New Roman; Size: 12; Font style: Bold; Effects: Small Caps; Alignment: Centered; First line: 0 mm
Основен текст – Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10 mm; Alignment: Justified; Line spacing: 1,5.


ОБРАБОТКАНА ТАБЛИЧНИ ДАННИ


Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица

1. Проектиране на електронна таблица

При проектирането на таблица е необходимо да се определят текстовете на заглавията и антетката (първият ред на таблицата, в който се задават имената на колоните), броят на колоните и на редовете.
Основните характеристики на добре проектирана таблица са:
• Лесна за четене благодарение на подходящи шрифтове и цветове;
• Логично подредени редове и колони както за четене, така и за въвеждане на данни;
• Подходящо избрани етикети и заглавия, изясняващи целта на таблицата;
• Добре откроени и позиционирани ключови стойности као например суми, средни стойности и др.

2. Обединяване на клетки

Обединяването на клетки съчетава две или повече клетки, за да се създаде нова, по-голяма клетка, с помощта на командата Merge & Center (Обедини и центрирай).
За да обедините клетки без центриране, щракнете върху стрелката до Merge & Center, а след това щракнете върху Merge Across (Обедини по редове) или Merge Cells (Обедини по клетки). При необходимост винаги можете да разделите
клетките, които сте обединили, чрез Unmerge Cells.

3. Разполагане на съдържанието на клетка на няколко реда

От раздела Home (Начало) в групата Alignment (Подравняване) – командата Wrap text (Текст на повече редове).
Можете да форматирате клетката така, че текстът да се пренася автоматично или да бъде въвеждан ръчно нов ред.

4. Основни типове данни и начини за тяхното представяне в електронни таблици

В електронните таблици форматите за типовете данни са:
General – без определен формат;
Number – числа (цели или десетични дроби, знакът за дробна част се определя от регионалните настройки в контролния панел);
Currency, Accounting – валута;
Date – дата (според регионалните настройки);
Time – час от денонощието;
Percentage – проценти;
Fraction – обикновена дроб (например 1/3, 1/2);
Scientific – числа с плаваща запетая;
Text – текстови данни;
Special – за данни, характерни за държавата (телефонни номера, пощенски кодове и др.);
Custom – потребителски формат (може да се конструира от потребителя).

ДОМАШНА РАБОТА

Проектирайте таблица със следните елементи:
• заглавие;
• колони с етикети: номер по ред, артикул, количество,
единична цена, цена, отстъпка, цена с отстъпка;
• ред за всеки артикул;
• ред за ДДС и ред за обща сума.

Попълнете таблицата с поне пет артикула. Форматирайте таблицата според типовете данни и въведете необходимите формули.

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на info@ppmgsh.com

Основни операции с клетки и области в електронна таблица

1. Разпространяване на формули

2. Елементи на таблиците.

а) клетка;Това е най-малката единица, изграждаща една ЕТ. В клетката може да се съдържа текст, число или формула. Най-важната характеристика на клетката е типът на нейното съдържание -число, парична стойност, дата, текст и др.
б) ред; Всеки ред от ЕТ се състои от хоризонтално разположени клетки, номерирани с целите числа от 1 до ….
в) колона;Всяка колона от ЕТ се състои от вертикално разположени клетки, номерирани с латинските букви А, B, …, Z, AA, AB, …, ZZ.
г) работен лист;
Всяка ЕТ съставя т. нар. работен лист. Той има уникално име в рамките на един файл.
д) работна книга;
Набор от работни листи, които се пазят във файл и се обработват заедно.

3. Адреси на клетки в таблици.

A) относителни адреси;
Относителните адреси се задават с името на колоната и номера на реда спрямо останалите клетки. Ако се копира формула, в която има относителен адрес, то той се преизчислява спрямо новата позиция.
Относителни адреси са например: A5, D31, MN10.
B) абсолютни адреси;
Абсолютните адреси указват директно обръщение към клетката чрез използване на името на колоната и номера на реда, предшествани от знака „$”. В която и клетка да запишем формула, съдържаща абсолютен адрес на дадена клетка, то винаги ще се използва съдържанието на точно тази клетка от ЕТ. Абсолютниадреси са например: $A$5, $D$31, $MN$10.

C) смесени адреси;
При смесените адреси само колоната или редът се задават абсолютно и не се променят при копиране, за разлика от останалата, относително зададена част на адреса. Смесениадреси са например: $A5, D$31, MN$10.

4. Разпространяване на номерация

ДОМАШНА РАБОТА

Съставете таблица „РЕЗУЛТАТИ от олимпиадата по ИНФОРМАТИКА“ чрез Excel:
1. Отворете файл Ol_Inf . Копирайте данните от него в нов файл на Excel.
2. Добавете редове най-отгоре на таблицата, слейте клетки и въведете заглавие на таблицата „РЕЗУЛТАТИ от олимпиадата по ИНФОРМАТИКА ”
3. Добавете колона “ Общо точки „, „Среден брой точки“, изчислете и ги попълнете с функции.
4. Добавете най-отдолу на таблицата ред със заглавна клетка „Минимален брой точки“ и попълнете.
5. Добавете най-отдолу на таблицата ред със заглавна клетка „Максимален брой точки“ и попълнете.
6 Добавете колона “ “ и номирирайте.
7 Сортирайте данните по:
Група
Общо точки.

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на info@ppmgsh.com

Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни

1. Сортиране на числа и текстове

Ако имаме а и b или а<b, или b < а ще бъде вярно.
a1< а2 < … < ак, – нарастващ (или възходящ) ред.
a1 > а2 >… > ак, – намаляващ (или низходящ) ред

2. Сортиране на редове на таблица

3. Сортиране на редове в MS Excel –Home/Editing/Sort&Filterтки в таблици.

Sort by (сортирай по колона) – първи критерий за сортирането. •Then by (след това по колона)- Вторият критерий •Smallest to largestA to Z

4. Търсене и замяна в таблица

Within (вътре)- в активния работен лист или в цялата книга
Search – търсенето да стане по редове или по колони
Look in – сравнява с формулата или със стойността на клетката, когато е пресметната с формула
Match case– проверявай за малки и главни букви
Match entire cell contents -проверявай съдържанието на цялата клетка

Replace with – в него въвеждаме фразата, с която ще заместим търсения образец.

Условни пресмятания.
Функцията IF. Съставни логически изрази.

1. Елементарни логически изрази

логически стойности
вярно – true невярно false.

2. Функция за условно пресмятане IF

IF(условие; true-израз; false –израз)
=IF(D2<3;“Слаб 2″;“0″)

3. Логически операции

AND – за „и“
OR – за „или“
NOT – за „не е вярно, че“
true – 1
false – 0.
AND(аргумент 1; аргумент 2;…), OR(аргумент 1; аргумент 2;…), NOT(аргумент).

Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните

1. Създаване на диаграми – менюто Insert, раздела Chart

Диаграмите са графично представяне на данни, факти и информация. Чрез тях лесно се сравняват стойности и бързо се анализират данни.

Типове диаграми

2. Оформяне на елементите на диаграма

оси, надписи по осите, заглавие, легенда, скала

3. Правила при създаване на диаграма:

 • Изберете подходящия формат за представяне на данните;
 • Представяйте данните коректно и честно;
 • Убедете се, че диаграмата е ясна и разбираема за останалите;
 • Винаги задавайте име на диаграмата.

ДОМАШНА РАБОТА

Изтеглете файла

Довършете където е необходимо таблиците на отделните листи. Представете данните с подходящи диаграми.

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на info@ppmgsh.com


Дистанционно и on-line обучение 

Ще работим в Office365 – Teams.

Teams  е нещо като виртуална класна стая, в която могат да се споделят документи с учениците и да се провеждат on-line  разговори.  Влезте в Teams.

От меню екипи може да видите вече създадените ЕКИПИ. Щракнете върху екипи, за да ги разгледате. 
ПУБЛИКАЦИИТова е нещо като стената във фейсбук. Всеки може да споделя каквото си иска, включително учениците.  Точно от тук могат да се провеждат On-line срещи с учениците 

On-line срещи

Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация

За да се създаде видеофайл, е необходимо да се използват специализирани приложения, наречени видеоредактори. В зависимост от възможностите редакторите може да притежават инструменти, чрез които да се приложат анимации, озвучение или визуални ефекти в процеса на видеообработка. Видео с кратка продължителност, акцентиращо върху музикалното или графичното съдържание, ще наричаме видеоклип. Думата произлиза от английските думи video (видео) и clip (изрезка). Основният елемент на всяко видео е кадърът (фрейм) – изображение, което участва в поредица с други, които се сменят с различна скорост. В повечето случаи видеото може да се композира от различни изображения, аудиофайлове или друго видео.

Домашна работа

 1. Създайте видеоклип за вас – Кажи кой си с едно-две изречения, информация за твоите ценности, философия. Разкажи за твоите интереси, твоето хоби и занимание, за твоя идол…… Нека разберем за твоите планове и мечти! БЪДЕТЕ ОРИГИНАЛНИ!
  2. Готовия файл трябва да именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я качете в споделената папка – ТУК

Домашна работа

 1. Създайте видеоклип, съдържащ графична и звукова информация. Като използвате https://www.kizoa.com/  създайте кратък видеоклип по ваш избор. 
  Срок 10.04.2020 – 12.30 часа
 2. Връзки към работите или изтеглените файлове, изпращайте на info@ppmgsh.com или в Teams.
  Насоки:
  1. Като безплатно приложение https://www.kizoa.com/ не разрешава филми по дълги от 1 минута. Ако искате по-дълъг филм, можете да направите поредица от клипчета с времетраене 1 минута или просто да намалите времето на кадрите.
  2. Ако имате проблем с визуализирането на текста на филма, можете да направите изображение с нужния текст и да го вмъкнете като кадър.

Работа по проект

Основни правила, фази и дейности при разработване на проект