Задачи Word

За тази задача са предоставени данни във файл Climate

Училищен еко-клуб разполага с данни за средните месечни температури в периода 1991-2011 г. Създайте кратък доклад, базиран на предоставените данни, с оценка на тенденцията за промяна на средната годишна температура за периода 2004-2008 година.

Докладът трябва да е на една страница с размер А4, с портретна ориентация.  В текста трябва да са спазени книжовноезиковите норми на българския език.

Докладът трябва да съдържа следните елементи:

 1. Заглавие – „Доклад за зимните температури“ 
  • центрирано;
  • с разстояние след него 12 pt;
  • с шрифт Georgia, размер 18 pt, получерно.
 2. Заглавие на първия абзац на документа – Таблица с най-ниската средна месечна температура и месеца, в който е достигната в периода 2004 – 2008 г.
  • центрирано;
  • с разстояние преди и след него 6 pt;
  • форматирано с шрифт Calibri, 14 pt, получерно.
 3. Таблица  – Текстът във всички колони да е ляво подравнен, а редовете да са с фон с редуващи се два цвята.
Година 2004 2005 2006 2007 2008
Най-ниска средна месечна температура          
Месец          

Данните за температурите да бъдат закръглени до един знак след десетичната запетая.

4. Създайте диаграма, представяща изменението на най-ниските средни месечни температури за периода. Диаграмата трябва да има заглавие, обозначение на осите и легенда. Поставете диаграмата в документа след таблицата.

5. Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на teorgieva@teacher.bgВ нов текстов документ създайте и форматирайте таблиците и  фигурите

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на teorgieva@teacher.bg


 


Създайте нов текстов документ, включващ посочената информация от фигурата. Форматирайте документа по указания начин.  Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на teorgieva@teacher.bg

Забележка: Специалните символи за зодиакалните знаци можете да намерите в шрифвете Wingdings и Webdings.Проект Excel

Изтеглете файла 7klass Zad. Указанията за изпълнение на задачата са  на първия Sheet – Начало.

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на teorgieva@teacher.bg

Срок за изпълнение на задачата – 11.01.2018

  Създайте електронна таблица.

 1. Въведете нови работни листове Sheet 1- І тримесечие и Sheet 2. ІІ тримесечие
 2. Изберете на следващ работен лист Sheet 3 – отчет.
 3. В клетка В2 на Sheet 3 получете сумата от приходите от I и II тримесечие.
 4. В клетка В3 на Sheet 3 получете сумата от разходите от I и II тримесечие.
 5. Изчислете Печалба/загуба с формула.
 6. В клетка А4 на Sheet 3 чрез функцията IF изведете Печалба/загуба в зависимост от стойността на клетка В4

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на teorgieva@teacher.bgСъздайте електронна таблица.

Попълнете колоните Диаметър спрямо Земята и Маса спрямо Земята,  като използвате абсолютни адреси на клетки.

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на teorgieva@teacher.bgИЗТЕГЛЕТЕ ФАЙЛА    7klass Zad

 1. Да се изчисли средния успех на всеки ученик
 2. Да се намери средния успех по всеки предмет
 3. Да се намери бала на всеки ученик – Бал = оценка по БЕЛ + оценка по математика+2*оценка БЕЛ-изпит+2*оценка математика – изпит

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата задача я изпратете на teorgieva@teacher.bgСЪЗДАЙТЕ КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ

ОСНОВНИТЕ МОМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧИТЕ СА:

 1. Що е компютърен вирус;
 2. Видове компютърни вируси;
 3. Начини за заразяване с вируси;
 4. Антивирусни програми.

Презентацията трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов). Готовата презентация я изпратете на teorgieva@teacher.bg