Операционна система и носители на информация

Основни единици за измерване на информация

1. Представяне на данни:

-данни – факти за нещо – обект, явление и др.;
прости данни – включват цифрите, знаците и буквите;
-сложни данни – аудио и видео данните, графиката и анимацията;
-всяко число може да се представи в различна бройна система: десетична, двоична, осмична, шестнадесетична и др. ;
двоично представянето на информацията в паметта на компютъра – с цифрите 0 и 1;
бит (b – bit) – всяка една от двоичните цифри наричаме.

2. Единици за измерване на информация

мерна единицаoзначениестойност
битb0 или 1
байтB8 бита
килобайтKB1 000 байта = 103 B
мегабайтMB1 000 000 байта = = 106 B
гигабайтGB1 000 000 000 байта = 109 B
терабайтTB1 000 000 000 000 байта = 1012 B
мерна единицаoзначениестойност
битb0 или 1
байтB23 = 8 бита
кибибайтKiB210 =1024 байта
мебибайтMiB220 = 1 048 576 байта
гибибайтGiB230 = 1 073 741 824 байта
тебибайтTiB240= 1 099 511 627 776 байта

Операционна система. Файлова структура на организация на данните

1. Операционна система

Софтуерът е два вида: системен и приложен – Операционната система е системен софтуер , който управлява хардуера и приложния софтуер. За приложен софтуер се приемат всички потребителски програми – графични, текстови, аудиоредактори, електронни таблици и др.

2. Основните функции на операционна система са:

• осъществяване на диалога с потребителя;
• контрол на изпълнението на програми;
• управление на хардуера;

3. Контролен панел

Control panel е програма, с която могат да се задават основните потребителски настройки на операционната система Windows.

4. Файлова структура

Носители на информация и файлови формати

1. Носители на информация

С механичен запис
Магнитен запис
Оптичен запис
Електронен запис

2. Файлови формати

начинът, по който информацията се кодира за съхраняване във файл

За изпълними файлове – .COM, .EXE, .BAT
За системни файлове – .SYS, .INI, .CFG
За текстова информация – . TXT, .DOC, .DOCX, .RTF
За графични файлове – . BMP, .JPEG , .GIF, .PNG
За звукови файлове – .WAV, .MID
За музикални файлове – . MP3
За видеофайлове – .AVI , .MOV, .MPEG, .ASF (WMV)
За архивирани файлове – .ZIP, .ARJ, .RAR
За помощни файлове  – . HLP

Проверете знанията си!


КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи  

1. Въвеждане на символи 

Символите представляват оставеният отпечатък в документа след използването на клавиш от клавиатурата. За такива се приемат всички букви, цифри, както и скритите (непечатащи) символи (Enter, TAB, Space, Shift + Space). 

Прозорец Insert/ Symbol – предоставя достъп до най-често използваните символи. 

Командата More Symbols – достъп до библиотеката с всички налични символи 

2. Въвеждане на математически формули 
3.  Съхраняване на текст (документ във формат, различен от основния)
Save as type:
• PDF – формат, подходящ за онлайн използване, който потребителят може да отвори директно от уебсайта.
• RTF – формат, достъпен до много текстови редактори както за операционна система Windows, така и за MAC.
•DOC – текстов формат, който е предназначен за редактор MS Word, версия по-ниска от 2007.

Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл


1 Вмъкване на графично изображение в текст – Insert – Illustrations
• инструмент Picture
• инструмент Online Pictures
• Insert/Shapes
2 Форматиране на графично изображение в текст
• размер;
• позиция спрямо текста;
• рамка – дебелина, цвят, стил;
• цвят;
• изрязване на част от изображението и др.

Самостоятерно в тетрадките напишете и други възможности, които можете да прилагате върху графичните изображения.

Библиотеки със свободно разпространяеми текстови символи: 
• http://text-symbols.com 
• http://unicodeemoticons.com 
Библиотеки с изображения 
от символи: 
 https://textfac.es 
• http://messletters.com/en/text-art/ 
Символни текстови генератори: 
• https://goo.gl/Ws7orF 
• https://goo.gl/umD31N 
• http://megacooltext.com/ .

Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ

1. Характеристики на страница на текстов документ – Layout – Page Setup.
Размер на листа – Size
Ориентация на листа – Orientation
Граници на текста „бели полета“ – Margins

2. Номериране на страница – Insert -Header & Footer – Page Number

Още за форматиране на страница:
1. Цвят и на страница – Desing-Page Background – Page Color
(Fill Effects – Gradient/Texture)
2. Граници на страница – Desing-Page Background – Page Borders

Търсене и замяна на текст. Търсене и получаване на помощна информация

1 Търсене в текстов документ – Home – Editing – Find Ctrl+F

2 Замяна на текст – Home – Editing – Replace Ctrl+R
• Find what – въвежда се образецът, който ще се търси и заменя.
• Replace with – въвежда се заместващият текст.

Проверете знанията си!

Решете теста!


ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. Формат на представяне на данните

1 Създаване на таблица по модел
– Типовете данни в електронна таблица са: числа, текст, дата и час, процент, валута и др.
В електронните таблици форматите за типовете данни са:
General – без определен формат;
Number – числа (цели или десетични дроби, знакът за дробна част се определя от регионалните настройки в контролния панел);
Currency, Accounting – валута;
Date – дата (според регионалните настройки);
Time – час от денонощието;
Percentage – проценти;
Fraction – обикновена дроб (например 1/3, 1/2);
Scientific – числа с плаваща запетая;
Text – текстови данни;
Special – за данни, характерни за държавата (телефонни номера, пощенски кодове и др.);
Custom – потребителски формат (може да се конструира от потребителя).
2 Формат на типа на данните –  Format Cells
– Въвеждането на стойност в клетка се извършва в следния ред:
1) избор на клетка;
2) форматиране на типа на клетката;
3) въвеждане на стойност от този тип.
– Изборът на командата за смяна на формата може да се извърши по един от следните начини:
• Home/Cell/Format Cells
• Десен бутон / Format Cells
3 Формат на представяне на данните


ЗАДАЧА

Като използвате аритметични изрази и формули, попълнете празните клетки на таблицата.

Формули и функции с таблични данни

1. Област в електронна таблица
Клетката е правоъгълна област, получена при пресичането на ред с колона.
Адресът на клетка се получава от името на колоната и номера на реда.
Област от клетки в електронна таблица наричаме две или повече клетки в един работен лист. Те могат да бъдат съседни или несъседни.
2. Формули в електронна таблица – знака „=“
3. Вградени функции в електронна таблица
–  от fx или от раздела Formulas/Insert Functions – опишете действието на функциите
SUM() –
MIN() –
MAX() –
AVERAGE() –


САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

1.Отворете файл Ol_Inf .

Копирайте данните от него в нов файл на Excel.
2. Добавете редове най-отгоре на таблицата, слейте клетки и въведете заглавие на таблицата „РЕЗУЛТАТИ от олимпиадата по ИНФОРМАТИКА ”.
3. Добавете колони за Общо точки, Среден брой точки и ги попълнете с помоща на функции.
4. Добавете най-отдолу на таблицата ред със заглавна клетка „Минимален брой точки“ и попълнете.
5. Добавете най-отдолу на таблицата ред със заглавна клетка „Максимален брой точки“ и попълнете.

Характеристики на оформлението на клетките и данните

1. Оформление на таблици – Всяка клетка може да бъде оцветена, да има рамка, която също можем да форматираме, да има ориентация на текста и др. Текстът в клетката също може да бъде форматиран.
2. Рамка на клеткаHome/Font/Borders -Рамка на клетка е очертание (контур) на клетката, което се визуализира при печат. Можем да настройваме цвят, дебелина и стил на рамката.
3. Ориентация на текста в клетка – Home/ Alignment/Orientation:
Angle Counterclockwise – завъртане по посока, обратна на часовниковата стрелка;
Angle Clockwise – завъртане по часовниковата стрелка;
VerticalText – вертикален текст;
Rotate Text Up – завъртане на текста нагоре;
Rotate Text Down – завъртане на текста надолу;
Format Text Alignment – форматиране на подравняването.
4. Цвят на фон и текст в клеткаHome/Font/Fill Color
5. Автоматично форматиране – (Autoformat) означава избиране между готови стилизирани оформления на таблици (цветове/шрифтове/размери).
– Автоматичен стил на форматиране на отделна клетка – Home/ Styles/Cell Styles;
– Автоматичен стил на форматиране на таблица – Home/ Styles/Format as Table.


Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения

1. Графични изображения – Изображения, създадени с компютърни програми или дигитални устройства.

2. Графични редактори – Програмите, с които се създават и обработват
графични изображения.

3. Растерната графика графичното изображение е съставено от множество еднакви малки квадратчета, наречени пиксели. При завъртане, накланяне, промяна на широчината или височината му растерното изображение губи част от качеството си.

4. При векторната графика графичното изображение се представя с геометрични фигури, описани с математически формули. При завъртане, накланяне и промяна на размера на векторно графично изображение качеството му се запазва.

5. Графични файлови форматимоля опишете кратко следващите формати:
– BMP
– PNG
– JPEG/JPG
– GIF
– EPS
– SVG

Създаване на презентация по зададена съдържателна част.

1 Създаване на презентация

Съвети при създаване на презентация по тема:
• Подберете най-подходящите източници на информация.
• Подберене най-точното съдържание.
• Подберете подходящи визуализации към съдържанието.
• Структурирайте съдържанието.
• Изберете подходяща схема за дизайна.

2 Форматиране на графични обекти

А. Вмъкване на изображение (снимка, схема, картинка):
• Insert / Pictures;
• Copy от друг документ / Paste в тази презентация;
• с влачене от папка с изображения върху слайд от презентация.

Б. Определяне на размера на изображение/завъртане:
с маркерите на изображението – пропрорционална, непропорционална промяна;
• с десен бутон ( Size Position);

• от менюто Format.
В. Рамка на изображение:
• Picture Styles;
• Picture Border.

Г. Редактиране на изображение:
• корекция на цвета;
• изрязване на областта;
• изрязване на краищата на изображение (Crop);
• изрязване по фигура (Crop to Shape).

Д. Позициониране и оптимизиране на изображение:
• оптимизиране – Compress Picture;
• позициониране – Rotate или Format/Align.

Е. Промяна на фона на изображение:
• Format / Remove Background;
• Format / Color / Set Transparent Color.

3 Форматиране на текстови обекти

При работа с текста в компютърна презентация може да се:
• Вмъква текстов обект (Insert/Text Box).
• Форматира шрифт, размер, цвят, междуредие на текста (Home/Font).
• Позиционира върху слайда.
• Завърта текста (Format/Rotate).
• Подравнява текста (Format/Align).

Използване на звукови файлове и звукови ефекти

1 Звукови ефекти. Създаване и прослушване.

Звуковите ефекти (аудио ефекти) са изкуствено създадени или обработени с компютърни програми звуци, които се използват за озвучаване на художествено или друго съдържание – филми, телевизионни предавания, изпълнения на живо, анимация, видео игри и др.

2 Звукови ефекти. Създаване и прослушване.

Вмъкването на звуков файл в презентация може да се извърши по два начина – чрез провлачвaне на файла в презентацията и чрез раздела Insert, групата Media и командата Audio/ Audio on My PC…

3 Запис на звуков файл в презентация

За запис на звуков файл в презентация е необходимо да се използва командата Audio / Record Audio… на раздела Insert. командата стартира програмата за запис Record Sound, чрез която можете да извършите запис с произволна продължителност.

4 Настройка на звукови ефекти към слайд – командите на раздела Playback.

Editing – командите в този раздел усилват плавно звука при неговото възпроизвеждане (Fade In) и го затихват в неговия край (Fade Out). Друга опция на раздела е командата Trim, с чиято помощ могат да бъдат изрязвани и съхранявани части от аудиофайл.
Audio Options: командите от този раздел са свързани с настройки на възпроизвеждането на звуковият файл:
• Play Across Slide – стартира аудиозаписа веднага след зареждането на слайда;
 Loop until Stopped – аудиозаписът да бъде възпроизведен отново;
• Start: On Click – възпроизвеждане след активиране на мишката или клавиатурата;
• Start: Automatically – автоматично възпроизвеждане Audio Styles:
• No Style – без зададен стил;
• Play in Background – възпроизвеждане на звука като фон.

Анимационни ефекти и времетраене на слайд. Настройки на дизайна

1 Анимационен ефект на обект в слайд – командата Animation/Add Animation

В MS Power Point има 4 вида ефекти на обект в слайд:
• за влизане в слайда Add Animation/ Entrance
• за акцент – Add Animation/ Еmphasis
• за изход от слайда: Add Animationt/Еxit
• за движение по траектория – Add Animation/Motion Paths

2 Анимационен ефект за преход на слайд – времетраене – менюто Transitions

В раздела Transition to This Slide – конкретен ефект.
От бутона Effect Options – може да се добави настройка за даден ефект.
В раздела Timing се посочва:
– дали да има звук (Sound);
– каква да е продължителността на ефекта (Duration);
– дали ефектът да се приложи на всички слайдове в презентацията (Apply to All);
– дали да се прояви след щракване с мишката (On Mouse Click), или да се сменя слайдът след определен брой секунди (After).

Научи повече

В тази електронна книга е събрано всичко

Същност на глобалната мрежа интернет. Основни начини за достъп до интернет

1. Същност на интернет – основни понятия:

 • Интернет 
 • Хостове (hosts)
 • Клиент
 • Сървър
 • Стандарти
 • Протоколи 

2.  Основни услуги на интернет – електронна поща, WWWFTPDNS,TELNET и др.

3.  Уеб страници, хипервръзки.

4.  Популярни браузъри.

5.  Основни начини за достъп до интернет.

 • модем/мрежова карта
 • оптичен кабел, коаксиален кабел, UTP кабел
 • рутер

Средства за комуникация в реално време. Правила за сигурност на децата в интернет

1. Средства за комуникация в реално време

 • Синхронна комуникация – чат, аудио разговор, видео разговор.
 • Несинхронна комуникация – електронна поща, споделена стена (дъска, табло), форум, чат.
 • Internet Relay Chat (IRC)
 • Уебчат (webchat)
 • Моментни съобщения (Instant Messaging)

2. Правила за сигурност

ПРОЧЕТИ И ЗАПОМНИ

Не споделяйте лични данни в интернет. Дори и с приятели, с които много пъти сте разговаряли в чатовате.
● Винаги внимавайте, когато обменяте файлове. Помнете, че хората онлайн често се представят за такива, каквито не са. Не изпращайте снимки (свои или на ваши близки), без да сте обсъдили това с родителите си.
● Не ходете на срещи, уредени в интернет, без родителите ви да знаят за това.
● Не отговаряйте на електронни съобщения от анонимни или непознати изпращачи.
● Стартирането на файлове от неизвестен подател крие риск за вашата сигурност.
● Съобщете на родителите си, когато откриете в интернет нещо вредно, обидно или агресивно. Не обиждайте и не заплашвайте никого в интернет. Бъдете вежливи и уважавайте правата на другите.
● При опасност или при съмнение за такава, подайте сигнал на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Търсене на материали. Авторски права

1. Търсене на текстови материали в интернет. Съхраняване

2. Интегриран документ

3. Уеб базирани електронни речници

4. Авторски права и лицензи

Creative Commons е стандарт, който определя правата над дигиталните ресурси. За всеки от лицензите на този стандарт има изображение, показващо как може да бъде използван даденият ресурс.

Езици за програмиране и тяхното предназначение

1. Машинен език

 • машинен език – комбинация от единици и нули, наречена двоичен код.

2. Езици за програмиране

Първият език за програмиране заменя поредиците от нули и единици с кратки команди, които са съкращения от думите на английски език за желаното действие: ADD (събиране), SUB (изваждане), MOV (преместване). Той се нарича Асемблер (Assembler) и се използва и досега при създаване на програмите, които управляват вътрешните и външните хардуерни устройства. Тези програми се наричат драйвери.

 • Език за програмиране (програмен език) се нарича система от синтактични и семантични правила.
 • Текстови инструкции, записани на конкретен език за програмиране, се наричат текстов програмен код.
 • Синтаксисът определя точния начин на изписване.
 • Семантиката – правилата за тълкуване на написаното.
 • Кодът е текст и не може да бъде изпълнен от компютъра, преди да бъде превърнат в машинни команди от нули и единици.
 • За всеки програмен език има разработен „преводач“ (наречен транслатор), който може да разчита програмния код и да го подготвя за изпълнение. При Fortran, C++, Rust преводът е предварителен и се създава, когато кодът е готов. Този процес се нарича компилация. При други  езици като Java, C# и JavaScript – процесът е аналогичен на жив превод и се прави, когато потребителят поиска да използва програмата. Този вид транслатор се нарича интерпретатор.

3. Видове езици за програмиране и тяхното предназначение

 • Backend езици (на пример: C/C++, Java, PHP, SQL) – специализирани за изчислителни задачи и обработка на големи обеми информация, за което е необходим достъп до файловата система и до системите с бази данни.
 • Frontend езиците – предоставят удобни инструменти за създаване на прозорци, бутони, менюта, вграждане на текст, изображения, видео и аудио файлове (HTML, CSS, JavaScript, C#). Те са предназначени за разработка на приложения, които активно взаимодействат с потребителите.

Преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език

1. От Scratch към Python

2. Среда за програмиране

среда за програмиране (IDE – Integrated Development Environment).

3. Средства за създаване и изпълнение на кодСъществуват два основни вида средства за създаване и изпълнение на код – настолни и онлайн.

Примерни среди за програмиране на Python:
● mBlock е среда за програмиране, която поддържа както блоково (визуално) програмиране, така и работа с текстов програмен код. Тя има настолна и онлайн версия.
● PyCharm e популярна професионална настолна среда за програмиране на Python.
 Colab  (colab.research.google.com) e иновативен онлайн нотебук, в който може да се създава и изпълнява код на Python.
 Среда за програмиране Trinket

Линейни алгоритми с език за блоково програмиране и скриптов текстов език

1. Оператори

В Python за изпълнение на математическите операции се използват:

 + събиране;
 –  изваждане;
 * умножение;
 / деление;
 % остатък от делението;
 // цялата част от делението;
 x ** y x на степен y.

2. Оператор за присвояване “=” (равно)

3. Променлива

Именувано място в паметта, в което се съхраняват данни, които може да се променят, се нарича променлива. Името и мястото в паметта са постоянни. но стойността в нея може да се променя. 

Python едновременно със създаването на променлива трябва да ѝ присвоим стойността.

points = 0
welcome = ‘Добре дошли’

4. Входни данни

Допълнителната информация, която потребителите въвеждат по време на работа на програмата, се нарича входни данни. Те се съхраняват в паметта на компютъра, подобно на съхранение в склад. В Python, за да бъдат прочетени входните данни, използваме функция input()

5. Изходен резултат

се наричат данните, които програмата предоставя на потребителя, обикновено в края на своята работа. За да се изведе изходният резултат използваме функцията print()

ЗАДАЧИ

Разклонени алгоритми с блоково програмиране и скриптов текстов език

1. Случайна величина

За да може програмата да избере случайна величина в даден интервал, се използва командата random.randint(<начало>, <край>). 
Името идва от random integer (случайно цяло число). Първото число в скобите на randint определя началото на интервала, от който ще се избере случайната величина, второто – края му. За да може да се използва randint, трябва да се включи библиотека (допълнителен програмен пакет), в която е описано как точно работи командата. Затова в началото на кода трябва да се запише 
import random.

2. Оператор за сравнение (два знака за равенство ==)
3. Оператор за присвояване (един знак за равенство =)

4. Условен оператор  if 

● if <условие>: след if се записва условието за проверка, а след него ‘:’ (двоеточие);
● всички команди, които трябва да се изпълнят, ако условието на if е истина (true), се записват малко по-навътре точно една под друга. Това записване се нарича подравняване с еднакъв отстъп (indent) и е много важно в Python. Ако команда не бъде подравнена по-навътре, то тя няма да бъде разпозната като част от командите от if и това може да доведе до некоректен код и грешни резултати при изпълнение на програмата.

ЗАДАЧА

Цикличен алгоритъм с език за блоково програмиране и скриптов текстов език

Цикълът е поредица от повтарящи се действия. Алгоритъм, в който определени действия се повтарят няколко пъти, се нарича цикличен. Всеки език за програмиране има команди за организиране на циклично изпълнение на последователност от действия. Броят на повторенията може да бъде зададен чрез конкретно число или да се определя от изпълнението на някакво условие.

Команда за цикъл for в Python
for i in област от стойности :
… # Команда 1
… # ….
…# Команда N.

Променливата i взима последователно стойностите от областта, която е определена, и за всяка стойност изпълнява командите от тялото на цикъла.

ЗАДАЧА

ЗАДАЧА PYTHON

Команда за цикъл while в Python
while условие :
… # Команда 1
… # ….
… # Команда N.

Чертане на геометрични обекти с блоково програмиране и скриптов текстов език

Компютърен герой – създаване и програмиране