Основни единици за измерване на информация

1. Представяне на данни:

-данни – факти за нещо – обект, явление и др.;
прости данни – включват цифрите, знаците и буквите;
-сложни данни – аудио и видео данните, графиката и анимацията;
-всяко число може да се представи в различна бройна система: десетична, двоична, осмична, шестнадесетична и др. ;
двоично представянето на информацията в паметта на компютъра – с цифрите 0 и 1;
бит (b – bit) – всяка една от двоичните цифри наричаме.

2. Единици за измерване на информация

мерна единицаoзначениестойност
битb0 или 1
байтB8 бита
килобайтKB1 000 байта = 103 B
мегабайтMB1 000 000 байта = = 106 B
гигабайтGB1 000 000 000 байта = 109 B
терабайтTB1 000 000 000 000 байта = 1012 B
мерна единицаoзначениестойност
битb0 или 1
байтB23 = 8 бита
кибибайтKiB210 =1024 байта
мебибайтMiB220 = 1 048 576 байта
гибибайтGiB230 = 1 073 741 824 байта
тебибайтTiB240= 1 099 511 627 776 байта

Операционна система. Файлова структура на организация на данните

1. Операционна система

Софтуерът е два вида: системен и приложен – Операционната система е системен софтуер , който управлява хардуера и приложния софтуер. За приложен софтуер се приемат всички потребителски програми – графични, текстови, аудиоредактори, електронни таблици и др.

2. Основните функции на операционна система са:

• осъществяване на диалога с потребителя;
• контрол на изпълнението на програми;
• управление на хардуера;

3. Контролен панел

Control panel е програма, с която могат да се задават основните потребителски настройки на операционната система Windows.

4. Файлова структура

Носители на информация и файлови формати

1. Носители на информация

С механичен запис
Магнитен запис
Оптичен запис
Електронен запис

2. Файлови формати

начинът, по който информацията се кодира за съхраняване във файл

За изпълними файлове – .COM, .EXE, .BAT
За системни файлове – .SYS, .INI, .CFG
За текстова информация – . TXT, .DOC, .DOCX, .RTF
За графични файлове – . BMP, .JPEG , .GIF, .PNG
За звукови файлове – .WAV, .MID
За музикални файлове – . MP3
За видеофайлове – .AVI , .MOV, .MPEG, .ASF (WMV)
За архивирани файлове – .ZIP, .ARJ, .RAR
За помощни файлове  – . HLP


КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език

1.  Въвеждане на текст
2.  Редактиране на текст
3.  Съхраняване на текст (документ във формат, различен от основния)
Save as type:
• PDF – формат, подходящ за онлайн използване, който потребителят може да отвори директно от уебсайта.
• RTF – формат, достъпен до много текстови редактори както за операционна система Windows, така и за MAC.
•DOC – текстов формат, който е предназначен за редактор MS Word, версия по-ниска от 2007.

Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл


1 Вмъкване на графично изображение в текст – Insert – Illustrations
• инструмент Picture
• инструмент Online Pictures
• Insert/Shapes
2 Форматиране на графично изображение в текст
• размер;
• позиция спрямо текста;
• рамка – дебелина, цвят, стил;
• цвят;
• изрязване на част от изображението и др.

Самостоятерно в тетрадките напишете и други възможности, които можете да прилагате върху графичните изображения.

Създайте текстов документ на тема свързана с предстоящите празници (Бъдни вечер, Коледа, Нова година…..).
1. Документът трябва да е от една страница.
2. Трябва да съдържа текстова част, описваща избраната от вас тема.
3. Трабва да има минимум едно подходящо изображение.
4.Трябва да има и изображение свързано с темата, нарисувано от вас с помоща на Insert/Shapes .

Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ

1. Характеристики на страница на текстов документ – Layout – Page Setup.
Размер на листа – Size
Ориентация на листа – Orientation
Граници на текста „бели полета“ – Margins

2. Номериране на страница – Insert -Header & Footer – Page Number

Още за форматиране на страница:
1. Цвят и на страница – Desing-Page Background – Page Color
(Fill Effects – Gradient/Texture)
2. Граници на страница – Desing-Page Background – Page Borders

Търсене и замяна на текст. Търсене и получаване на помощна информация

1 Търсене в текстов документ – Home – Editing – Find Ctrl+F

2 Замяна на текст – Home – Editing – Replace Ctrl+R
• Find what – въвежда се образецът, който ще се търси и заменя.
• Replace with – въвежда се заместващият текст.

Проверете знанията си!


ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. Формат на представяне на данните

1 Създаване на таблица по модел
– Типовете данни в електронна таблица са: числа, текст, дата и час, процент, валута и др.
В електронните таблици форматите за типовете данни са:
General – без определен формат;
Number – числа (цели или десетични дроби, знакът за дробна част се определя от регионалните настройки в контролния панел);
Currency, Accounting – валута;
Date – дата (според регионалните настройки);
Time – час от денонощието;
Percentage – проценти;
Fraction – обикновена дроб (например 1/3, 1/2);
Scientific – числа с плаваща запетая;
Text – текстови данни;
Special – за данни, характерни за държавата (телефонни номера, пощенски кодове и др.);
Custom – потребителски формат (може да се конструира от потребителя).
2 Формат на типа на данните –  Format Cells
– Въвеждането на стойност в клетка се извършва в следния ред:
1) избор на клетка;
2) форматиране на типа на клетката;
3) въвеждане на стойност от този тип.
– Изборът на командата за смяна на формата може да се извърши по един от следните начини:
• Home/Cell/Format Cells
• Десен бутон / Format Cells
3 Формат на представяне на данните


ДОМАШНА РАБОТА

Като използвате аритметични изрази и формули, попълнете празните клетки на таблицата. Съхранете файла като 6*-Име Фамилия

Формули и функции с таблични данни

1. Област в електронна таблица
Клетката е правоъгълна област, получена при пресичането на ред с колона.
Адресът на клетка се получава от името на колоната и номера на реда.
Област от клетки в електронна таблица наричаме две или повече клетки в един работен лист. Те могат да бъдат съседни или несъседни.
2. Формули в електронна таблица – знака „=“
3. Вградени функции в електронна таблица
–  от fx или от раздела Formulas/Insert Functions – опишете действието на функциите
SUM() –
MIN() –
MAX() –
AVERAGE() –


ДОМАШНА РАБОТА

1.Отворете файл Ol_Inf . Копирайте данните от него в нов файл на Excel.
2. Добавете редове най-отгоре на таблицата, слейте клетки и въведете заглавие на таблицата „РЕЗУЛТАТИ от олимпиадата по ИНФОРМАТИКА ”.
3. Добавете колони за Общо точки, Среден брой точки и ги попълнете с помоща на функции.
4. Добавете най-отдолу на таблицата ред със заглавна клетка „Минимален брой точки“ и попълнете.
5. Добавете най-отдолу на таблицата ред със заглавна клетка „Максимален брой точки“ и попълнете.

Съхранете файла като 6*-Име Фамилия

Характеристики на оформлението на клетките и данните

1. Оформление на таблици – Всяка клетка може да бъде оцветена, да има рамка, която също можем да форматираме, да има ориентация на текста и др. Текстът в клетката също може да бъде форматиран.
2. Рамка на клеткаHome/Font/Borders -Рамка на клетка е очертание (контур) на клетката, което се визуализира при печат. Можем да настройваме цвят, дебелина и стил на рамката.
3. Ориентация на текста в клетка – Home/ Alignment/Orientation:
Angle Counterclockwise – завъртане по посока, обратна на часовниковата стрелка;
Angle Clockwise – завъртане по часовниковата стрелка;
VerticalText – вертикален текст;
Rotate Text Up – завъртане на текста нагоре;
Rotate Text Down – завъртане на текста надолу;
Format Text Alignment – форматиране на подравняването.
4. Цвят на фон и текст в клеткаHome/Font/Fill Color
5. Автоматично форматиране – (Autoformat) означава избиране между готови стилизирани оформления на таблици (цветове/шрифтове/размери).
– Автоматичен стил на форматиране на отделна клетка – Home/ Styles/Cell Styles;
– Автоматичен стил на форматиране на таблица – Home/ Styles/Format as Table.


Работа с графични изображения

Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения

1. Графични изображения – Изображения, създадени с компютърни програми или дигитални устройства.

2. Графични редактори – Програмите, с които се създават и обработват
графични изображения.

3. Растерната графика графичното изображение е съставено от множество еднакви малки квадратчета, наречени пиксели. При завъртане, накланяне, промяна на широчината или височината му растерното изображение губи част от качеството си.

4. При векторната графика графичното изображение се представя с геометрични фигури, описани с математически формули. При завъртане, накланяне и промяна на размера на векторно графично изображение качеството му се запазва.

5. Графични файлови форматимоля опишете кратко следващите формати:
– BMP
– PNG
– JPEG/JPG
– GIF
– EPS
– SVG

ДОМАШНА РАБОТА

  1. Начертайте и попълнете таблицата в тетрадките си.
Файлов форматМаксимален брой цветовеПрозрачност (Да/Не)
PNG
BMP
JPG
GIF
TIF
  • Сканирайте, снимайте или друго, за да прехвърлите таблицата на вашия компютър.
    Обработете снимката, така че да ви хареса (използвайте графичен редактор по ваш избор – MS Paint, GIMP, https://www.freephototool.com/
    Готовият файл трябва да се именува по следния начин – 6*_Вашето име (напр. 6в_Ангел Маналов).

Въвеждане на изображение чрез скенер или цифров фотоапарат

1.Що е скенер (Scanner) – периферно устройство, което преобразува аналоговата информация в цифрова. ( преобразува информация, записана върху хартия, в растерно графично изображение.)

2. Разделителната способност представлява мярка за детайлност на изображението. Определя се от броят точки (пиксели) на квадратен инч или сантиметър. Повече точки осигуряват повече детайли и съответно по-високо качество.

Създаване и редактиране на изображение – https://www.freephotoeditor.net/

1 Отваряне на изображение File / New, Open

2 Контраст и яркост на изображение

Регулирането / промяната на Contrast (контраст) на изображението ще повлияе на елементите в него, като ги направи по-открояващи се един от друг. По-високите стойности на контраста повишават разликата между цветовете, като ги правят по-наситени и по-светли.

Яркостта (Brightness), която се използва при обработка на изображения, засилва цветовете към по-светлите тонове в посока към белия цвят. Така по-тъмни изображения, могат да станат по-ясни. Ако яркостта се намали, тогава изображението потъмнява в посока към черния цвят.

3 Наситеност и осветеност на изображение

Насищането (Saturation) на цветовете в изображенията е действие, което повишава цветовия тон от безцветно сиво до най-високата стойност на цвета.

Осветеността в цифровата фотография и графика се прилага в случаите, когато е необходимо да се добави зона с по-голяма наситеност на белия цвят. Осветеността може да се прилага както за цялото изображение, така и за области от него.

4 Ориентация на изображение

Edit->Transform

Промяната на ориентацията (Orientation) на изображенията се свързва с промяна на неговото разположение спрямо този, който го гледа. За да завъртите изображението в посока наляво или надясно спрямо центъра на изображението, използвайте инструмента Rotate (Завъртане). Така можете да променяте разположението на снимката през 90° по часовниковата стрелка или обратно на нея.

Друга възможност за промяна на ориентацията на изображението е по неговата ширина или височина. За да направите обръщане спрямо долната основа на снимката, използвате инструмента Flip Horizontal (обръщане хоризонтално). Така ще се получи огледално изображение спрямо неговата ширина. Аналогично, ако трябва да се обърне изображението спрямо неговата височина, то изберете инструмента Flip Vertical (обръщане вертикално). Ще се получи огледална картина спрямо нейната височина.

5 Запазване на части от изображението

За да промените размера на файла, можете да изрежете излишните или нежеланите области от него. Изберете инструмента Crop (изрязване), посочете коя част от изображението да се запази и коя да се изреже

6 Премахване на фон

Може да използвате някой от инструментите за селекция, където с десен бутон на мишката върху инструмента се появяват допълнителни инструменти.

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Създаване на презентация по зададена съдържателна част.

1 Създаване на презентация

Съвети при създаване на презентация по тема:
• Подберете най-подходящите източници на информация.
• Подберене най-точното съдържание.
• Подберете подходящи визуализации към съдържанието.
• Структурирайте съдържанието.
• Изберете подходяща схема за дизайна.

2 Форматиране на графични обекти

А. Вмъкване на изображение (снимка, схема, картинка):
• Insert / Pictures;
• Copy от друг документ / Paste в тази презентация;
• с влачене от папка с изображения върху слайд от презентация.
Б. Определяне на размера на изображение/завъртане:
• с маркерите на изображението – пропрорционална, непропорционална промяна;
• с десен бутон ( Size Position);
• от менюто Format.
В. Рамка на изображение:
• Picture Styles;
• Picture Border.
Г. Редактиране на изображение:
• корекция на цвета;
• изрязване на областта;
• изрязване на краищата на изображение (Crop);
• изрязване по фигура (Crop to Shape).
Д. Позициониране и оптимизиране на изображение:
• оптимизиране – Compress Picture;
• позициониране – Rotate или Format/Align.
Е. Промяна на фона на изображение:
• Format / Remove Background;
• Format / Color / Set Transparent Color.

3 Форматиране на текстови обекти

При работа с текста в компютърна презентация може да се:
• Вмъква текстов обект (Insert/Text Box).
• Форматира шрифт, размер, цвят, междуредие на текста
(Home/Font).
• Позиционира върху слайда.
• Завърта текста (Format/Rotate).
• Подравнява текста (Format/Align).

Използване на звукови файлове и звукови ефекти

1 Звукови ефекти. Създаване и прослушване.

2 Звукови ефекти. Създаване и прослушване.

Вмъкването на звуков файл в презентация може да се извърши по два начина – чрез провлачвaне на файла в презентацията и чрез раздела Insert, групата Media и командата Audio/ Audio on My PC…

3 Запис на звуков файл в презентация

За запис на звуков файл в презентация е необходимо да се използва командата Audio / Record Audio… на раздела Insert. командата стартира програмата за запис Record Sound, чрез която можете да извършите запис с произволна продължителност.

4 Настройка на звукови ефекти към слайд – командите на раздела Playback.

Editing – командите в този раздел усилват плавно звука при неговото възпроизвеждане (Fade In) и го затихват в неговия край (Fade Out). Друга опция на раздела е командата Trim, с чиято помощ могат да бъдат изрязвани и съхранявани части от аудиофайл.
Audio Options: командите от този раздел са свързани с настройки на възпроизвеждането на звуковият файл:
• Play Across Slide – стартира аудиозаписа веднага след зареждането на слайда;
 Loop until Stopped – аудиозаписът да бъде възпроизведен отново;
• Start: On Click – възпроизвеждане след активиране на мишката или клавиатурата;
• Start: Automatically – автоматично възпроизвеждане Audio Styles:
• No Style – без зададен стил;
• Play in Background – възпроизвеждане на звука като фон.

Анимационни ефекти и времетраене на слайд. Настройки на дизайна

1 Анимационен ефект на обект в слайд – командата Animation/Add Animation

В MS Power Point има 4 вида ефекти на обект в слайд:
• за влизане в слайда Add Animation/ Entrance
• за акцент – Add Animation/ Еmphasis
• за изход от слайда: Add Animationt/Еxit
• за движение по траектория – Add Animation/Motion Paths

2 Анимационен ефект за преход на слайд – времетраене – менюто Transitions

В раздела Transition to This Slide – конкретен ефект.
От бутона Effect Options – може да се добави настройка за даден ефект.
В раздела Timing се посочва:
– дали да има звук (Sound);
– каква да е продължителността на ефекта (Duration);
– дали ефектът да се приложи на всички слайдове в презентацията (Apply to All);
– дали да се прояви след щракване с мишката (On Mouse Click), или да се сменя слайдът след определен брой секунди (After).