Основни единици за измерване на информация

1. Представяне на данни:

-данни - факти за нещо – обект, явление и др.;
-прости данни - включват цифрите, знаците и буквите;
-сложни данни - аудио и видео данните, графиката и анимацията;
-всяко число може да се представи в различна бройна система: десетична, двоична, осмична, шестнадесетична и др. ;
-двоично представянето на информацията в паметта на компютъра - с цифрите 0 и 1;
-бит (b – bit) - всяка една от двоичните цифри наричаме.

2. Единици за измерване на информация

мерна единица oзначение стойност
бит b 0 или 1
байт B 8 бита
килобайт KB 1 000 байта
мегабайт MB 1 000 000 байта
гигабайт GB 1 000 000 000 байта
терабайт TB 1 000 000 000 000 байта
мерна единица oзначение стойност
бит b 0 или 1
байт B 23 = 8 бита
кибибайт KiB 210 =1024 байта
мебибайт MiB 220 = 1 048 576 байта
гибибайт GiB 230 = 1 073 741 824 байта
тебибайт TiB 240= 1 099 511 627 776 байта

Операционна система. Файлова структура на организация на данните

1. Операционна система

Софтуерът е два вида: системен и приложен - Операционната система е системен софтуер , който управлява хардуера и приложния софтуер. За приложен софтуер се приемат всички потребителски програми – графични, текстови, аудиоредактори, електронни таблици и др.

2. Основните функции на операционна система са:

• осъществяване на диалога с потребителя;
• контрол на изпълнението на програми;
• управление на хардуера;

3. Контролен панел

Control panel е програма, с която могат да се задават основните потребителски настройки на операционната система Windows.

4. Файлова структура

Носители на информация и файлови формати

1. Носители на информация

С механичен запис
Магнитен запис
Оптичен запис
Електронен запис

2. Файлови формати

 • начинът, по който информацията се кодира за съхраняване във файл

За изпълними файлове - .COM, .EXE, .BAT
За системни файлове - .SYS, .INI, .CFG
За текстова информация - . TXT, .DOC, .DOCX, .RTF
За графични файлове - . BMP, .JPEG , .GIF, .PNG
За звукови файлове - .WAV, .MID
За музикални файлове - . MP3
За видеофайлове - .AVI , .MOV, .MPEG, .ASF (WMV)
За архивирани файлове - .ZIP, .ARJ, .RAR
За помощни файлове  - . HLP

Изтеглете файла ВЪПРОСИ – ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА. 
Отговорете на въпросите.
Качете файла с отговорите във вашия OneDrive

КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език

1.  Въвеждане на текст
2.  Редактиране на текст
3.  Съхраняване на текст (документ във формат, различен от основния)
Save as type:
• PDF – формат, подходящ за онлайн използване, който потребителят може да отвори директно от уебсайта.
• RTF – формат, достъпен до много текстови редактори както за операционна система Windows, така и за MAC.
•DOC – текстов формат, който е предназначен за редактор MS Word, версия по-ниска от 2007.Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл

1 Вмъкване на графично изображение в текст - Insert - Illustrations
• инструмент Picture
• инструмент Online Pictures
• Insert/Shapes
2 Форматиране на графично изображение в текст
• размер;
• позиция спрямо текста;
• рамка – дебелина, цвят, стил;
• цвят;
• изрязване на част от изображението и др.Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ

1 Характеристики на страница на текстов документ - Layout - Page Setup

Размер на листа - Size
Ориентация на листа - Orientation
Граници на текста „бели полета“ - Margins

2 Номериране на страница - Insert -Header & Footer - Page Number

3 Цвят и граници на страница - Desing-Page Background

4 Отпечатване на текстов документ - File-PrintТърсене и замяна на текст. Търсене и получаване на помощна информация

1 Търсене в текстов документ - Home - Editing - Find Ctrl+F

2 Замяна на текст - Home - Editing - Replace Ctrl+R
• Find what – въвежда се образецът, който ще се търси и заменя.
• Replace with – въвежда се заместващият текст.

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

Домашна работа

⇐Изтеглете файла  Брошура. Прочетете текста. Разгледайте изображенията от папката Снимки
⇐Вмъкнете подходащи изображения в текстовия документ. Форматирайте графичните изображения.
⇐Запазете файла във вашия OneDrive.

 ПРОВЕРЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ!Файлът, който създадохте (Брошура) го преименувате по следния начин: 6*-Име Фамилия и го качете ТУКИзпълнете следната ЗАДАЧА. Готовия файл изпратете на info@ppmgsh.com
до 19.12.2018

 

Обработка на таблични данни

Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. Формат на представяне на данните

1 Създаване на таблица по модел
- Типовете данни в електронна таблица са: числа, текст, дата и час, процент, валута и др
2 Формат на типа на данните -  Format Cells
- Въвеждането на стойност в клетка се извършва в следния ред:
1) избор на клетка;
2) форматиране на типа на клетката;
3) въвеждане на стойност от този тип.
- Изборът на командата за смяна на формата може да се извърши по един от следните начини:
• Home/Cell/Format Cells
• Десен бутон / Format Cells
3 Формат на представяне на данните


Формули и функции с таблични данни

1 Област в електронна таблица
- Клетката е правоъгълна област, получена при пресичането на ред с колона.
- Адресът на клетка се получава от името на колоната и номера на реда.
- Област от клетки в електронна таблица наричаме две или повече клетки в един работен лист. Те могат да бъдат съседни или несъседни.
2 Формули в електронна таблица - знака „=“
3 Вградени функции в електронна таблица -  от fx или от раздела Formulas/Insert Functions
SUM(), MIN(), MAX(), SUM(), AVERAGE()


Характеристики на оформлението на клетките и данните

1 Оформление на таблици - Всяка клетка може да бъде оцветена, да има рамка, която също можем да форматираме, да има ориентация на текста и др. Текстът в клетката също може да бъде форматиран.
2 Рамка на клетка -Рамка на клетка е очертание (контур) на клетката, което се визуализира при печат. Можем да настройваме цвят, дебелина и стил на рамката.
3 Ориентация на текста в клетка :
Angle Counterclockwise – завъртане по посока, обратна на
часовниковата стрелка;
Angle Clockwise – завъртане по часовниковата стрелка;
VerticalText – вертикален текст;
Rotate Text Up – завъртане на текста нагоре;
Rotate Text Down – завъртане на текста надолу;
Format Text Alignment – форматиране на подравняването.
4 Цвят на фон и текст в клетка
5 Автоматично форматиране - (Autoformat) означава избиране между готови стилизирани оформления на таблици (цветове/шрифтове/размери).
- Автоматичен стил на форматиране на отделна клетка
- Автоматичен стил на форматиране на таблица

Работа с графични изображения

Създайте доклад на тема:

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

В доклада включете следните основни моменти : (Като източник на информация може да използвате учебника за 6. клас и Интернет)

 • Различни графични файлови формати - BMP, PNG, JPEG/JPG, GIF, EPS, SVG
 • Прозрачност;
 • Векторна графика;
 • Растерна графика;
 • Разделителната способност.

Докладът трябва да е форматиран, като се спазят правилата за компютърна тектообработка.

Готовият доклад го изпратете на info@ppmgsh.com

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Създаване на презентация по зададена съдържателна част.

1 Създаване на презентация

Съвети при създаване на презентация по тема:
• Подберете най-подходящите източници на информация.
• Подберене най-точното съдържание.
• Подберете подходящи визуализации към съдържанието.
• Структурирайте съдържанието.
• Изберете подходяща схема за дизайна.

2 Форматиране на графични обекти

А. Вмъкване на изображение (снимка, схема, картинка):
• Insert / Pictures;
• Copy от друг документ / Paste в тази презентация;
• с влачене от папка с изображения върху слайд от презентация.
Б. Определяне на размера на изображение/завъртане:
• с маркерите на изображението – пропрорционална, непропорционална промяна;
• с десен бутон ( Size Position);
• от менюто Format.
В. Рамка на изображение:
• Picture Styles;
• Picture Border.
Г. Редактиране на изображение:
• корекция на цвета;
• изрязване на областта;
• изрязване на краищата на изображение (Crop);
• изрязване по фигура (Crop to Shape).
Д. Позициониране и оптимизиране на изображение:
• оптимизиране – Compress Picture;
• позициониране – Rotate или Format/Align.
Е. Промяна на фона на изображение:
• Format / Remove Background;
• Format / Color / Set Transparent Color.

3 Форматиране на текстови обекти

При работа с текста в компютърна презентация може да се:
• Вмъква текстов обект (Insert/Text Box).
• Форматира шрифт, размер, цвят, междуредие на текста
(Home/Font).
• Позиционира върху слайда.
• Завърта текста (Format/Rotate).
• Подравнява текста (Format/Align).

Използване на звукови файлове и звукови ефекти

1 Звукови ефекти. Създаване и прослушване.

2 Звукови ефекти. Създаване и прослушване.

Вмъкването на звуков файл в презентация може да се извърши по два начина – чрез провлачвaне на файла в презентацията и чрез раздела Insert, групата Media и командата Audio/ Audio on My PC…

3 Запис на звуков файл в презентация

За запис на звуков файл в презентация е необходимо да се използва командата Audio / Record Audio... на раздела Insert. командата стартира програмата за запис Record Sound, чрез която можете да извършите запис с произволна продължителност.

4 Настройка на звукови ефекти към слайд - командите на раздела Playback.

Editing – командите в този раздел усилват плавно звука при неговото възпроизвеждане (Fade In) и го затихват в неговия край (Fade Out). Друга опция на раздела е командата Trim, с чиято помощ могат да бъдат изрязвани и съхранявани части от аудиофайл.
Audio Options: командите от този раздел са свързани с настройки на възпроизвеждането на звуковият файл:
Play Across Slide – стартира аудиозаписа веднага след зареждането на слайда;
Loop until Stopped – аудиозаписът да бъде възпроизведен отново;
Start: On Click – възпроизвеждане след активиране на мишката или клавиатурата;
Start: Automatically – автоматично възпроизвеждане Audio Styles:
No Style – без зададен стил;
Play in Background – възпроизвеждане на звука като фон.

Анимационни ефекти и времетраене на слайд. Настройки на дизайна

1 Анимационен ефект на обект в слайд - командата Animation/Add Animation

В MS Power Point има 4 вида ефекти на обект в слайд:
• за влизане в слайда Add Animation/ Entrance
• за акцент – Add Animation/ Еmphasis
• за изход от слайда: Add Animationt/Еxit
• за движение по траектория – Add Animation/Motion Paths

2 Анимационен ефект за преход на слайд – времетраене - менюто Transitions

В раздела Transition to This Slide - конкретен ефект.
От бутона Effect Options - може да се добави настройка за даден ефект.
В раздела Timing се посочва:
- дали да има звук (Sound);
- каква да е продължителността на ефекта (Duration);
- дали ефектът да се приложи на всички слайдове в презентацията (Apply to All);
- дали да се прояви след щракване с мишката (On Mouse Click), или да се сменя слайдът след определен брой секунди (After).


Като използвате аритметични изрази и формули, попълнете празните клетки на таблицата. Съхранете файла като 6*-Име Фамилия. Готовия файл изпратете на info@ppmgsh.com.


Създайте таблица за разходите на фирма по показания модел. За всеки месец намерете сумата на разходите. За полугодието намерете общата сума на разходите, минималния, максималния, както и средния месечен разход. Задайте формата на клетките в лв. Съхранете файла като 6*-Име Фамилия. Готовия файл изпратете на info@ppmgsh.com.


Създайте таблица, която да пресмята лице на повърхнина и обем на телата, които сте изучили. Съхранете файла като 6*-Име Фамилия. Готовия файл изпратете на info@ppmgsh.com.

Krita

Krita е безплатен и отворен код за рисуване.

Създайте компютърна презентация на тема:

Глобалната мрежа интернет

1 Същност на интернет
2 Основни начини за достъп до интернет
3 Създаване на указател, списък с отметки
4 Средства за комуникация в реално време
5 Правила за сигурност
6 Комуникация в реално време
7 Конферентни връзки1. Изберете една от темите:

- Финансова грамотност
- Здравословен начин на живот
- Безопасно движение

2. Изгответе по избор един от следните текстови документи:

 • ♦ Афиш
 • ♦ Рекламна дипляна
 • ♦ Грамота / сертификат
 • ♦ Програма
 • ♦ Покана
 • ♦ Друго – по ваш избор

Критерии за оценка:

 1. 1. Коректно форматирани:
  • ♦ шрифт;
  • ♦ стил;
  • ♦ абзац;
 2. 2. Подбрана и представена точна, кратка и съдържателна информация по зададената тема;
 3. 3. Форматиране на текста, художествен надпис;
 4. 4. Използване на  графични елементи;
 5. 5. Използвани рамки на абзац и страница.

3. Използвайки възможностите на PowerPoint и предоставените Ви материали, създайте компютърна презентация по избраната от вас тема

  • ♦ Атрактивно оформление;
  • ♦ Съобразени правила за създаване на компютърна презентация:
   • ◊ оформление на текстовата част;
   • ◊ дизайн и подходящи цветови комбинации;
   • ◊ задаване на подходящи звукови и анимационни ефекти;
   • ◊ подходящи анимации както на обектите в слайда, така и между отделните слайдове.