ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ

1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
–Информация
–Технология
–Информационни технологии
2. Основни характеристики на компютърната система
–събиране на информация;
–съхраняване на информация;
–обработване на информация;
–разпространяване на информация.
3. Предназначение на компютърната система
– за създаване и обработка на текстове
– за съхраняване и обработка на числови данни
–за създаване и обработка на изображения
– за забавления и търсене в мрежата Интернет и др.
4. Видове компютри
–Настолни компютри
–Преносими компютри
–Сървъри
5. Основни компоненти на КС и функционалното им предназначение
–Апаратна част на компютър - hardware (хардуер)
–Компютърни програми - software (софтуер)

 

ДИАЛОГ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ С КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ

 1. Потребителски интерфейс

Интерфейс - средата, в която работи потребителят с компютъра. Част е от операционната система и с негова помощ се въвеждат данни, избират се команди и се извеждат  резултати.
Работен плот (desktop) - екранът, който се появява, когато компютърът е включен.
Икони - изображения с надпис, чрез които се стартират компютърни програми.
Прозорец - Мястото, в което програмите се визуализират.
Менюта - Във всеки прозорец може да се извършват различни дейности, които се избират от команди, групирани в менюта.

2. Видове менюта

Меню Старт (Start);
Меню лента в прозорец;
Падащо меню;
Контекстно меню;
Системно меню.

3. РАБОТА В СРЕДАТА НА ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

Действия с мишка:  Действия с прозорци:
– Посочване;
– Щракване;
– Влачене.
– отваряне;
– затваряне;
– максимизиране;
– минимизиране;
– промяна на размера
– преместване.

 

Файлове и папки

1. ФАЙЛОВА СИСТЕМА

- файл - име, тип, дата на създаване/промяна, размер
- папка - име, брой елементи и размер

2. РАБОТА С ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ

 • файлови мениджъри - File Explorer - Start/File Explorer

3. ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ С ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ

 • Копиране – файлът или папката източник се запазват и се създава копие на същото или друго място  - COPY
 • Изтриване – файлът или папката източник се премахват от настоящото място - DELETE
 • Преместване – файлът или папката източник се изтриват от мястото и се поставят на друго място - CUT
 • Преименуване – смяна на името - RENAME

НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В КОМПЮТЪРА

Памет - носители на които се съхранява информацията в компютъра.

Твърд диск - HD(Hard Disk)
CD (Compact Disk)
DVD (Digital Versatile Disk)
карта памет (SD card, memory card)
флашпамет (flash memory)

външна памет
физическо име
логическо име на устройство -  C:\, D:\, E:\ и т.н.
устройства за работа с носители на информация

2. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

3. СВЪРЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА

чрез USB (Universal Serial Bus)
чрез  порт (SD порт)
чрез Bluetooth

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА

computer – компютър
digital – дигитален, цифров
hardware – хардуер, железария, инструменти
operating system – операционна система
software – софтуер, компютърни програми


action center – работен център
calculator – калкулатор, елка
desktop – работен плот
drag and drop – хващам и влача
interface – интерфейс
power – мощ, сила, енергия
recycle bin – кошче
this PC – този компютър
taskbar – лента на задачите

copy – копирай
cut – изрежи
file – досие
folder – папка
paste – постави
sort – подреждам, сортирам

compact disk – компактен(малък) диск
еject – изваждам, изхвърлям
hard disk – твърд диск
pairing – сдвояване
Universal Serial Bus – универсална серийна шина

Видове носители на информация
Магнитни
Оптични
Електронни

Мерни единици за обема на данни

1 байт = 8 бита
1 килобайт (КВ) = 1024 байта
1 мегабайт (МВ) = 1024 килобайта
1 гигабайт (GВ) = 1024 мегабайта
1 терабайт (ТВ) = 1024 гигабайта

 

 

 

Напишете съченение на тема във вашите тетрадки
КАКВО БИХ ПРАВИЛ/А, АКО НЯМАШЕ ИНТЕРНЕТ?
Постарйте се да отговорите на въпросите:
Как бихте:
- намерили информация по дадена тема;
- общували помежду си;
- играли на игри;
- видели прогнозата за времето;
- резервирали място в самолет, влак, автобус, кинозала и др.

 1. Влезте в portal.office.com. 
 2. Изберете Outlook  .
 3. Наберете вашето съчение и го изпратете на info@ppmgsh.com

СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
Растерна и векторна графика

1 ВИДОВЕ КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА
-Компютърната графика
-Графични редактори
-Растерната графика
--PNG
--JPEG
--GIF
-Векторната графика

2 ГРАФИЧЕН РЕДАКТОР PAINT
- менюто File
-менюто Home
-менюто ViewЦВЕТОВА ПАЛИТРА
Създаване на изображение с готови фигури и рисуване със свободна ръка

1 ЦВЕТОВА ПАЛИТРА
- основен и фонов цвят
- Edit Colors -  разширената палитра
- RGB – Rеd – червен, Green – зелен, и Blue – син
2 ИНСТРУМЕНТИ ЗА РИСУВАНЕ СЪС СВОБОДНА РЪКА
- Pencil (Молив)
- Eraser (Гума)
- Brushes (Четки)
3 КОПИРАНЕ НА ЦВЯТ -  Color picker (Пипета)
4 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГОТОВИ ФИГУРИ  -  (Shapes)ИНСТРУМЕНТЕ ЗА ИЗЧЕРТАВАНЕ И РУСУВАНЕ СЪС СВОБОДНА РЪКА

Инструменти за изчертаване
 – Линия/Line – права линия, при натиснат клавиш Shift тя е хоризонтална, вертикална или наклонена по ъгъл 45°;
 – Крива/Curve – крива линия;
– Овал/Oval – овал;
 – Правоъгълник/Rectangle – правоъгълник;
 – Закръглен правоъгълник/Rounded Rectangle – правоъгълник със заоблени ъгли;
– Многоъгълник/Polygon – произволен многоъгълник;
 – Триъгълник/Triangle – триъгълник
Чертане на крива линия
1.От групата Фигури/Shapes изберете инструмента Крива/ Curve.

2.Определете дебелината на линията от Размер/Size и цвета ѝ.
3.Преместете показалеца на мишката върху работната област, щракнете с левия бутон на мишката на мястото, от което искате да започва линията, и без да отпускате бутона, изтеглете в желаната посока.
4.Отпуснете бутона на мишката и щракнете отново с него от страната, на която искате да се огъне линията, и с натиснат бутон местете мишката, за да получите желаната крива.
5.Ако искате, щракнете отново с левия бутон на мишката, за да определите и друга кривина.ВМЪКВАНЕ НА ТЕКСТ В ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
Характеристики на символите

1 ИНСТРУМЕНТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ В ИЗОБРАЖЕНИЕ - използваме инструмента Text
- характеристики на текстa – шрифт, размер, цвят, стил;
- възможности за писане на текст в текстовата кутия - Opaque (непрозрачно) и Transparent (прозрачно);
2 КЛАВИАТУРНА ПОДРЕДБА

КОМПЮТЪРНАТА ТЕКСТООБРАБОТКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПРИ КОМПЮТЪРНАТА ТЕКСТООБРАБОТКА

1 КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕКСТ.

- Компютърната текстообработка,  текстов документ, текстов редактор.
- В компютърния текст се различават следните основни структурни единици:
- - знак (символ);          - - дума;
- - ред;                                - - изречение;
- - абзац;                            - - страница;
- - документ.

2 ТЕКСТОВ РЕДАКТОР MS WORD

3 КЛАВИАТУРА

 • Клавиши за въвеждане – букви, цифри, препинателни знаци и символи (- + * § % $ № @ ! ?) и др.
 • Управляващи клавиши – самостоятелно или в комбинация с други клавиши извършват определени действия. Най-често използваните контролни клавиши са Ctrl, Alt, клавишът с логото на Windows и Esc.
 • Функционални клавиши – изпълняват специфични задачи в различните програми (F1, F2, F3 и т.н. до F12).
 • Клавиши за навигация – използват се за придвижване в документ и за редактиране на текст. Те включват всички клавиши със стрелки, Home, End, Page Up, Page Down, Delete и Insert.
 • Цифрова клавиатура – за бързо въвеждане на числа. Включва се и се изключва от клавиша NumLock.

4 МАРКИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕКСТ

 • Един често използван начин за маркиране на компютърен текст е чрез влачене от първия знак до последния знак на желания фрагмент.
 • Ако искаме да маркираме целия текст в текстовия документ, използваме командата Home/Select/Select All или Ctrl + A.
 • Маркиране (селектиране) на елементи от компютърен текст чрез щракване може да стане по следните начини:
 • Дума - двукратно щракване върху думата
 • Ред - еднократно щракване пред реда
 • Абзац - трикратно щракване върху абзаца; двукратно щракване пред абзаца

ЗАРЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ

1 Редактиране на текст

 • Редактирането е вторият етап от подготовката на текстов документ. За да извършите редакция на текста, трябва да отидете на мястото, където ще я направите.
 • Има различни начини за придвижване в такъв документ за достигане на определен символ или част от текста.
 • С помощта на стрелките от клавиатурата ←,↑, ↓, → курсорът се премества по целия екран в съответната посока.
  За придвижване в целия документ са предназначени специални клавиши и клавишни комбинации:

  • Клавиш Home премества курсора в началото на текущия ред.
  • Клавиш End изпраща курсора в края на текущия ред.
  • Клавишната комбинация Ctrl + Home премества курсора в началото на документа.
  • Клавишната комбинация Ctrl + End изпраща курсора в края на документа.
  • С клавиш Page Down документът се „прелиства” на следваща екранна страница към края на документа.
  • С клавиш Page Up документът се „прелиства” с една екранна страница към началото му.
  • Можете да използвате вертикалната (дясната) лента за превъртане, за да стигнете бързо до желана част от текста.

ЗАРЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ

1 Копиране на текст  - Копирай/Copy - Ctrl + C.
2 Вмъкване на текст - Постави/Paste -  Ctrl + V.
3 Преместване на текст - Изрежи/Cut -  Ctrl + X.
4 Съхраняване на текстов документ - Запиши/Save - Запиши като/SaveAs -  Ctrl + S


ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ НА НИВО СИМВОЛИ

 • Основните характеристики на компютърен текст на ниво символи са: шрифт, размер, цвят и стил.
 • Шрифт (от немското Schrift) означава специфично художествено оформени символи (букви, цифри, препинателни знаци, специални символи). Примерни шрифтове са Arial, Times New Roman, Courier, Verdana, Georgia и др.
 • Второто значение на шрифт (font) е едностилно оформени букви, цифри и препинателни знаци с фиксиран размер, цвят и стил.
 • Размерът (кегелът) е височината на символа, измерена в пунктове (pt).
 • Цветът на символите може да се избира от палитра с цветове подобно на избор на цвят при създаване на графично изображение.
 • Стилът на знаците може да бъде: нормален (Regular), получерен (удебелен) (Bold), курсивен (наклонен) (Italic),подчертан (Underline).
 • Символите имат и ефекти – зачертани, вдлъбнати, изпъкнали, горен индекс, долен индекс и др.


ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ НА НИВО АБЗАЦ

1 Основните характеристики на абзац

Основните характеристики на абзац (Paragraph) от фокуса на компютърата текстообработка са:

 • подравняване
 • разстояние между редовете
 • разстояние между абзаците
 • отстъп на първия ред
 • отстъп на целия абзац от ляво/дясно

 

2 Home - групата команди Paragraph

3 Layout - групата команди Paragraph

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

Предназначение и основни елементи. Eкспериментиране с данни

1 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА

Електронна таблица е компютърна програма (софтуер), в която информацията е разположена в мрежа от редове и колони, които се пресичат в правоъгълници и се наричат клетки.

■Във всеки момент от своята работа електронната таблица има само една-единствена активна клетка. Тя има по-плътна рамка. Всяка клетка се характеризира с адрес и съдържание (най-често данни или формула).
■Електронната таблица дава възможност:
■да организираме данните;
■да правим изчисления;
■да обновяваме данните;
■да правим анализи и прогнози..
■Електронната таблица е образувана от колони  и редове.
■В Excel колоните имат имена, означени с латински букви – A, B, C, ..., Z, AA, AB, ..., ZY, ZZ, AAA, AAB, ..., XFC, XFD, които са записани над всяка от тях. Редовете се отбелязват с числа. Името (числото) на реда се намира вляво от него. Пресичането на колона с ред образува клетка – най-малката част от таблицата. Всяка клетка има име. То се получава от това на буквата на колоната и номера на реда, в които тя се намира, например A18, Y87, AI1357.
■Името се нарича още адрес на клетка.

2. Запознаване с основния прозорец на Excel

В раздела Начало/Home се намират най-често използваните групи с инструменти за форматиране на символи 1 и използване на клипборда 2 , както и инструменти за подравняване на текста в клетка 3 . Непосредствено над таблицата, която представлява работната област на прозореца, се намира лентата за формулите 4 . Защо се нарича така и каква функция изпълнява, ще разберете постепенно в процеса на запознаване с Excel. Вляво от лентата за формулите е полето за име 5 – в него се изписва адресът на избрана клетка.

3. Маркиране на основни елементи на електронна таблица

■Маркиране на основни елементи на електронна таблица може да стане чрез влачене от първата до последната клетка на жела ната област. Тогава формата на мишката е като бял плюс.
■Маркирането на клетка може да има два смисъла:
маркиране като съдържание.
маркиране като структура.
■Маркиране на цяла колона/ред може да стане бързо с щракване върху името на колоната/номера на реда.

КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ


Коледа наближава! Забавлявайте се с Къде е Дядо Коледа.


Отворете файл с размери - ширина 22 см и височина 11 см и нарисувайте картинката.

Готовото изображение го изпратете на info@ppmgsh.com
1 Изгледайте клипа.
2 Нарисувайте рисунката.
3 Готовата рисунка трябва да се именува по следния начин – 5*_Вашето име (напр. 5в_Ангел Маналов).
4 Изпратете я на info@ppmgsh.com
5 Използвайте вашите пощи в 


On line програми, които приличат на Paint

1 https://jspaint.app/#local:280b5b46307a9

2 https://www.youidraw.com/apps/painter/

3 https://www.rollapp.com/app/tuxpaint  Piskel

Piskel е онлайн приложение  за лесно създаване на статични и анимирани изображения  графики. Програмата е лесна за употреба и предлага много функции, като например възможността да се визуализират анимациите ви и възможността за записване и експортиране на вашите изображения.

Piskel има лесен за използване интерфейс с разнообразни инструменти.  Лентата с инструменти е в лявата част на екрана, можете да рисувате и оцветявате изображението. В горният десен ъгъл е полето за визуализация на анимацията  – можете да изберете кадрите в секунда, с които искате анимацията ви да се движи.  В най-дясната страна има инструментите  за експортиране на готовото ви изображение.


 


 1. Влезте в portal.office.com  с вашето потребителско име imefamilia07@ppmgsh.com
 2. Изберете Word, след това нов празен документ и дайте има на файла Стихотворение.
 3. Наберете и форматирайте вашето любимо стихотворение.
 4. Запазете го само във вашия OneDrive.


 • Влезте в portal.office.com  с вашето потребителско име imefamilia07@ppmgsh.com
 • Изберете Word, след това нов празен документ и дайте има на файла Pravila.
 • Наберете и форматирайте ТЕКСТА.
 • Запазете го само във вашия OneDrive.

 

ДОМАШНА РАБОТА

 1. 1. Създайте компютърна презентация на тема МОЕТО ЛЯТО, в която да разкажете за вашите планове как ще прекарате лятната ваканция.
 2. 2. В презентацията трябва задължително да присъства поне една ваша рисунка на програмата Paint (или друга с която можете да рисувате).
 3. 3. Няма ограничение за броя на слайдовете.
 4. 4. Няма ограничение за ресурсите, които ще използвате.
 5. 5. Готавата презентация трябва да я качите в OneDrive.
 6. 6. Споделете я с info@ppmgsh.com.