ЗАДАЧИ ПРОЕКТ – 7. клас

Проектите ги качете  в box.com

I. Темата  по която ще реализирате проекта е:

ИНТЕРНЕТ

Създайте текстов документ с нужната информация.
План за реализация:

 1. Що е компютърна мрежа
  а) Необходим хардуер
  б) Софтуерно реализирани правила
 2. Видове мрежи
  Локални мрежи
  Глобални мрежи
 3. Топологии на локални мрежи
 4. Глобални мрежи
 5. Мрежата Интернет
 6. Услугата WWW
 7. Аз и интернет

Критерии за оценка:

 • Коректно форматирани:
  • шрифт;
  • стил;
  • абзац;
 • Подбрана и представена точна, кратка и съдържателна информация по зададената тема;
 • Форматиране на текста, художествен надпис;
 • Използване на специални символи и графични елементи;
 • Създадена или вмъкната таблица;
 • Използвани рамки на абзац и страница.

II. Използвайки данните в текста на избраната от вас тема, създайте електронна таблица!

Критерии за оценка:

 • Избор на подходящи данни за създаване на таблицата;
 • Използване на условни пресмятания и съставни логически изрази;
 • Коректно оформена таблица и избор на тип диаграма;
 • Обмен на данни между отделни работни листи;
 • Сортиране на данни в таблицата.

III. Използвайки възможностите на PowerPoint и събраните материали, създайте компютърна презентация по  тема

Критерии за оценка:

 • Атрактивно оформление;
 • Съобразени правила за създаване на компютърна презентация:
  • оформление на текстовата част;
  • дизайн и подходящи цветови комбинации;
  • задаване на подходящи звукови и анимационни ефекти;
  • Подходящи анимации както на обектите в слайда, така и между отделните слайдове.

 

 

ЗАДАЧА 5

ПРИМЕРЕН ТЕСТ – ВИЖ

ЗАДАЧА 4

В нов текстов документ създайте и форматирайте таблиците и  фигурите – Задача – самостоятелна работа

ЗАДАЧА 3

В началото на месец юни едно семейство записва показанието на водомера си. То е 1179. В края на месеца  семейството записва отново, като водомерът вече показва 1195. В края на месец юли показанието е 1220.
В началото на месец август семейството получава сметка за трите предходни месеца. В тази сметка са записани общото количество изразходвана вода, което е 61 м3. Съставете таблица, в която автоматично да се изчислява:
1.разхода за всеки един месец по отделно;
2.сумата, която се заплаща за всеки месец, като имате предвид, че за 1 м3 вода се заплаща 2,724 лв. Посочената цена е без ДДС.
3.общата сума, която домакинството трябва да плати за трите месеца;
4.средния разход на вода за ден за всеки един от месеците, закръглен до третия десетичен знак;
5. представете с подходяща диаграма/диаграми данните от таблицата.

Запазете създадената таблица  под името VodomerXXY, където ХХ е Вашия номер в клас, а Y – буквата на Вашия клас.

ЗАДАЧА 2

 1. Въведете нови работни листове Sheet 1- І тримесечие и Sheet 2. ІІ тримесечие
 2. Изберете на следващ работен лист Sheet 3 – отчет.
 3. В клетка В2 на Sheet 3получете сумата от приходите от I и II тримесечие.
 4. В клетка В3 на Sheet 3получете сумата от разходите от I и II тримесечие.
 5. Изчислете Печалба/загуба с формула.
 6. В клетка А4 на Sheet 3 чрез функцията IF изведете Печалба/загуба взависимост от стойността на клетка В4
 7. Чрез подходяща диаграма съпоставете обобщените приходи и разходи.

ЗАДАЧА 1

I. Съставете електронна таблица, която съдържа данни за сумата, която учениците са внесли за летен лагер и колко още трябва да платят ако таксата е 140,00 лв.

II. Данните за внесените до момента пари се въвеждат, а сумата за доплащане трябва се изчисли.

III. Добавете данни за още 5 ученика.

IV. Намерете най-малката и най-голямата сума за доплащане.

V. Намерете общата внесена сума и общата сума, която още не е платена.

VI. Сортирайте таблицата по класове, а след това по азбучен ред във всеки отделен клас.