ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ – КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ


ЗАДАЧИ ПРОЕКТ – 6. клас

Проектите ги качете  в box.com

 1. Изберете една от темите:
  1. Финансова грамотност

  2. Здравословен начин на живот

  3. Безопасно движение

 2. Изгответе по избор един от следните текстови документи:
 • Афиш
 • Рекламна дипляна
 • Грамота / сертификат
 • Програма
 • Покана
 • Друго – по ваш избор

Критерии за оценка:

 • Коректно форматирани:
  • шрифт;
  • стил;
  • абзац;
 • Подбрана и представена точна, кратка и съдържателна информация по зададената тема;
 • Форматиране на текста, художествен надпис;
 • Използване на  графични елементи;
 • Използвани рамки на абзац и страница.
 1. Използвайки възможностите на PowerPoint и предоставените Ви материали, създайте компютърна презентация по избраната от вас тема
  • Атрактивно оформление;
  • Съобразени правила за създаване на компютърна презентация:
   • оформление на текстовата част;
   • дизайн и подходящи цветови комбинации;
   • задаване на подходящи звукови и анимационни ефекти;
   • Подходящи анимации както на обектите в слайда, така и между отделните слайдове.

Power Point

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОМАШНИТЕ РАБОТИ

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ – ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

Създайте таблица за разходите на фирма по показания модел. За всеки месец намерете сумата на разходите. За полугодието намерете общата сума на разходите, минималния, максималния, както и средния месечен разход. Задайте формата на клетките в лв.

Създайте таблица за резултатите от тест по показания модел. За всеки ученик намерете сумата от точките, средния брой точки. Максималният брой точки за всяка задача е 10. Балът се образува като сума от удвоените точките от 1 до 5 задача, а от 6 до 9 задача се умножават по три.

Като използвате аритметични изрази и формули, попълнете празните клетки на таблицата. Съхранете файла като Name-N-6* (където Name е вашето име, N – номер ви).ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ – КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

Отворете файл Text_FP.docx и изпълнете следващите задачи:

 1. Форматирайте страницата: – 2 т.

1.1. размер на хартията А4

1.2. бели полето отгоре (Top) и отдолу (Bottom) по 2,5см, отляво (Left) и отдясно (Right) по 3см

 1. Вмъкнете – 1 т.

2.1. номер на страница: горе в дясно

 1. Форматирайте знаците в текста – 5 т.

3.1. за целия текст изберете шрифт Times New Roman и размер на знаците – 12 pt

3.2. за ред 1 изберете размер на знаците 18 pt, стил на шрифта Bold, ефект на знаците – All Caps (Само главни), разстояние между знаците 5 pt

3.3. за редове 2-6 изберете размер на знаците 9 pt, стил на шрифта Italic

3.4. за редове 7-11 изберете ефект Small Caps (умалени главни), разстояние между знаците 1,7 pt

3.5. за редове 12 и 24 изберете размер на знаците 16 pt, стил на шрифта Bold, разстояние между знаците 1,5 pt

 1. Форматирайте абзаците на текста – 7 т.

4.1. за ред 1 изберете центриране на текста в абзаца, разстояние след абзаца 6 pt

4.2. за редове 2-6 изберете двустранно подравняване на текста в абзаца, отместване отляво на 8 см, отстъп на първи ред на абзаца на 1,2 см

4.4. за редове 7-11 изберете двустранно подравняване на текста в абзаца, отстъп на първи ред на абзаца на 1,27 см, разстояние преди и след абзаца по 6 pt, разстояние между редовете 1,5 lines

4.5. за редове 12 и 24 изберете отстъп на първи ред на абзаца на 1,27 см, разстояние преди и след абзаца съответно по 6 pt и 6 pt.

4.6. за редове 13-23 изберете двустранно подравняване на текста в абзаца, отстъп на първи ред на абзаца на 1,27 см

4.7. за редове 25-37 изберете двустранно подравняване на текста в абзаца, висящ отстъп на първи ред на абзаца на 1,27 см, разстояние след абзаца 6 pt

4.8 за редове 12 и 24, разстояние преди абзаца 12 pt.

 1. Номерирайте (означете) редове 12 и 24 като използвате знак Ø – 1 т.

 

ЗАДАЧА 1 

ЗАДАЧА 2ВЪПРОСИ – ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

 1. Подредете правилно на мерните единици по намаляващ брой байтове като започнете от TB.
 2. Подредете твърдите дискове според големината им: диск А – 120 МВ, диск В – 0,1 GB, диск С – 100 000 КВ.
 3. Колко пъти един GB е по-голям от един МВ:
 4. В папката My Documents сме създали папката Matematika. Отваряме я с File Explorer, изпълняваме командата New folder. Новата папка наричаме Algebra. На коя папка е подпапка?
 5. В папката Matematika искаме да създадем нова подпапка със същото име. Какъв ще е лезултата
 6. Кои от следните имена на файл са допустими?- adres@mail_1.bg.txt; spisak\03.xlsх; reka“Dunav“.docх.
 7. В програмата File Explorer маркираме файлаPreslaw.docх. Натискаме клавишната комбинация Ctrl+C. Маркираме файл Pliska.docх и отново натискаме Ctrl+C. Отваряме папката My Documents и натискаме Ctrl+V. Резултатът е:
 8. Опитваме се да копираме файл Mars jpg в папка, в която има файл Mars.bmp. Ще позволи ли ОС такова копиране?
 9. Koя команда от контекстното меню позволява да се разгледат характеристиките на файл, папка или устройство?
 10. Преименуване на файл или папка става с командата?
 11. Какво означава хардуер (Hardware)?
 12. Какво означава софтуер (Software)?