Компютърна система и информационни технологии

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ

1. Информация и информационни дейности
–Информация
–Технология
–Информационни технологии
2. Основни характеристики на компютърната система
–събиране на информация;
–съхраняване на информация;
–обработване на информация;
–разпространяване на информация.
3. Предназначение на компютърната система
– за създаване и обработка на текстове
– за съхраняване и обработка на числови данни
–за създаване и обработка на изображения
– за забавления и търсене в мрежата Интернет и др.
4. Видове компютри
–Настолни компютри
–Преносими компютри
–Сървъри
5. Основни компоненти на КС и функционалното им предназначение
–Апаратна част на компютър – hardware (хардуер)
–Компютърни програми – software (софтуер)

computer – компютър
digital – дигитален, цифров
hardware – хардуер, железария, инструменти
operating system – операционна система
software – софтуер, компютърни програми

ДИАЛОГ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ С КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ

1. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
• Интерфейс – средата, в която работи потребителят с компютъра. Част е от операционната система и с негова помощ се въвеждат данни, избират се команди и се извеждат  резултати.
• Работен плот (desktop) – екранът, който се появява, когато компютърът е включен.
• Икони – изображения с надпис, чрез които се стартират компютърни програми.
• Прозорец – Мястото, в което програмите се визуализират.
• Менюта – Във всеки прозорец може да се извършват различни дейности, които се избират от команди, групирани в менюта.
2. ВИДОВЕ МЕНЮТА
• Меню Старт (Start);
• Меню лента в прозорец;
• Падащо меню;
• Контекстно меню;
• Системно меню.
3. РАБОТА В СРЕДАТА НА ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

Действия с мишка: Действия с прозорци:
– Посочване;
– Щракване;
– Влачене.
– отваряне;
– затваряне;
– максимизиране;
– минимизиране;
– промяна на размера
– преместване.


Меню Старт (Start);
Меню лента в прозорец;
Падащо меню;
Контекстно меню;
Системно меню

ОПИТАЙ САМ
ПИН за играта: 
09272065


ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ

1. ФАЙЛОВА СИСТЕМА

– файл – име, тип, дата на създаване/промяна, размер
– папка – име, брой елементи и размер

2. РАБОТА С ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ

 • файлови мениджъри – File Explorer – Start/File Explorer

3. ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ С ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ

 • Копиране – файлът или папката източник се запазват и се създава копие на същото или друго място  – COPY
 • Изтриване – файлът или папката източник се премахват от настоящото място – DELETE
 • Преместване – файлът или папката източник се изтриват от мястото и се поставят на друго място – CUT
 • Преименуване – смяна на името – RENAME


copy – копирай
cut – изрежи
file – досие
folder – папка
paste – постави
sort – подреждам, сортирам

ОПИТАЙ САМ
ОПИТАЙ САМ

НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В КОМПЮТЪРА

Памет – носители на които се съхранява информацията в компютъра.

Твърд диск – HD(Hard Disk)
CD (Compact Disk)
DVD (Digital Versatile Disk)
карта памет (SD card, memory card)
флашпамет (flash memory)

 • външна памет
 • физическо име
 • логическо име на устройство –  C:\, D:\, E:\ и т.н.
 • устройства за работа с носители на информация

2. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

3. ВИДОВЕ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • Магнитни
 • Оптични
 • Електронни

4. СВЪРЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА

 • чрез USB (Universal Serial Bus)
 • чрез  порт (SD порт)
 • чрез Bluetooth


compact disk – компактен(малък) диск
еject –
изваждам, изхвърлям
hard disk –
твърд диск
pairing –
сдвояване
Universal Serial Bus –
универсална серийна шина

Мерни единици за обема на данни

1 байт = 8 бита

1 килобайт (КВ) = 1024 байта

1 мегабайт (МВ) = 1024 килобайта

1 гигабайт (GВ) = 1024 мегабайта

1 терабайт (ТВ) = 1024 гигабайтаИнтернет

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО
Правила за безопасна работа в интернет

1. ИНТЕРНЕТ

Интернет е създаден с цел да се предава информация на големи разстояния.
International Network – означава международна мрежа.
Компютърна мрежа – група от свързани помежду си компютри с цел обмен на информация.

2. ДЕЙНОСТИ С ИНТЕРНЕТ

https://padlet.com/teorgieva/eslmxteb62f63xmv

3. ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

 • мрежов адаптер
 • линии за връзка
 • рутери

4. ПРОГРАМИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ПРИДВИЖВАНЕ В УЕБ САЙТОВЕ – browser (браузър)

Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox Mozilla, Opera, Safari и др.

адресно поле
уеб адрес
уеб сайт
хипервръзка

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ

>Не давайте лична информация (име, адрес, домашентелефон, училището, в което учите, месторабота или служебен телефон на родителите си).
>Не изпращайте свои снимки или снимки на свои близки.
>Не приемайте среща с някого, с когото сте се запознали в интернет.
>Не отговаряйте на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични. >Информирайте родителите си за такива съобщения.
>Не отваряйте електронна поща, получена от непознат подател. Тя може да съдържа вирус или друга програма, която да увреди компютъра.
>Не се представяйте за друг, но имайте предвид, че отсреща може да пише човек, който се е представил за друг.
>Бъдете вежливи и уважавайте правата на другите.
>Не сваляйте или не инсталирайте програма от интернет без знанието на родителите си, защото някой може да повреди компютъра или да достигне до данни за вас или семейството ви.


ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-2022
Търсенето на информация в интернет става чрез специални страници, наречени търсещи машини („търсачки“). Те са създадени да приемат и обработват заявки от потребителя за търсене на информаци…
Към това платно на Sway

Електронна поща

1. Електронна поща – предназначение

Eлектронната пощa (е-mail) e предназначена за изпращане на електронни текстови съобщения (писма) от един потребител на друг. Към тези съобщения може да бъдат прикачени текстови документи, изображения, видео и други файлове.
 Пощенски сървър (e-mail server) – www.abv.bg, www.gmail.com, www.outlook.com, www.mail.bg.

2. Основни действия при работа с електронна поща

3. Outlook

Microsoft Outlook - Wikipedia
 •  уеб приложение за мениджър на лични данни от Microsoft, състоящо се от уеб поща, календари, контакти и услуги за задачи.

Въпроси и задачи

 1. Кое от посочените може да бъде име на адрес на електронна поща?

-team@itbook.bg
-office@montana-bg
-team.itbook.bg
-help @pleven.bg

2. Какво е spam?

-съобщение с желано съдържание
-съобщение за препращане
-съобщение за прикачване
-съобщение с нежелано съдържание


Създаване и обработка на графично изображение

ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
Растерна и векторна графика

1 ВИДОВЕ КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА
-Компютърната графика
-Графични редактори
-Растерната графика
–PNG
–JPEG
–GIF
-Векторната графика
–EPS
–SVG

2 ГРАФИЧЕН РЕДАКТОР PAINT
– менюто File
-менюто Home
-менюто View

Коледа наближава! Забавлявайте се с Къде е Дядо Коледа.

On line програми, които приличат на Paint

https://jspaint.app/#local:280b5b46307a9

 https://www.youidraw.com/apps/painter/

https://www.rollapp.com/app/tuxpaint

ЦВЕТОВА ПАЛИТРА
Създаване на изображение с готови фигури и рисуване със свободна ръка

1 ЦВЕТОВА ПАЛИТРА
– основен и фонов цвят
– Edit Colors –  разширената палитра
– RGB – Rеd – червен, Green – зелен, и Blue – син
2 ИНСТРУМЕНТИ ЗА РИСУВАНЕ СЪС СВОБОДНА РЪКА
– Pencil (Молив)
– Eraser (Гума)
– Brushes (Четки)
3 КОПИРАНЕ НА ЦВЯТ –  Color picker (Пипета)
4 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГОТОВИ ФИГУРИ  –  (Shapes)

Задачи за самостоятелна работа и упражнение

1. Отворете файла design.png Копирайте или разместете правоъгълни участъци с графични обекти на различни места, за да предложите дизайн за пердета в класната стая.

2. Като използвате различни инструменти, нарисувайте следните картини:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

ВМЪКВАНЕ НА ТЕКСТ В ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
Характеристики на символите

1 ИНСТРУМЕНТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ В ИЗОБРАЖЕНИЕ – използваме инструмента Text
– характеристики на текстa – шрифт, размер, цвят, стил;
– възможности за писане на текст в текстовата кутия – Opaque (непрозрачно) и Transparent (прозрачно);
2 КЛАВИАТУРНА ПОДРЕДБА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
Отпечатване

1 ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
-В групата инструменти Image/Rotate е друго действие, свързано с изображенията и техните части и това е завъртане (Rotate).
-Друга възможност за преобразуване на изображение или маркирана негова област е Flip (обръщане).
-Изрязването на определена област от изобрaжение се изпълнява от команда Crop (изрязване), разположена в групата инструменти Image.
-В групата инструменти Image/Resize изображенията може да се променят по два начина: чрез определяне на точния брой пиксели или относително в проценти.
-Накланянето на изображения или на части от тях се извършва от кoмандата Skew (наклон).

2 ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ – След избора на командата File/Print имаме възможност да избираме различни опции: Print, Page Setup, Print preview.
-В прозореца Print можем да изберем принтера.
-В диалоговия прозорец Page Setup в областта Paper (хартия) се определя размерът на листа.
– Дали изображението трябва да се отпечата по дължина или по ширина на листа, в област Orientation се поставя Portrait (Портретно) или Landscape (Пейзажно).
-Броят на копията, които трябва да се отпечатат, се задава чрез полето Number of copies.
-В полето Margins може да се отбележи размерът на белите полета отляво, отдясно, отгоре, отдолу на листа.
-В полето Centering се посочва спрямо хоризонталата или вертикалата трябва да се центрира изображението.
-В прозорецa Print Preview можем да видим как ще бъде разположено изображението на листа и имаме опции за промяна.

РАБОТА СЪС ЗВУКОВА И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ

1. УСТРОЙСТВА ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК И ВИДЕО

Както и всяка друга информация, звукът и видеото могат да бъдат дигитализирани. Благодарение на това те могат да се съхраняват, обработват и възпроизвеждат от компютър. 

Звукова карта– Устройството, което дава възможност компютърът да работи със звук.

Освен звукова карта, за работа със звук са необходими микрофон и слушалки или тонколони. Те се включват към входовете и изходите на звуковата карта.

На звуковата карта има и синтезатор на звук. Той може да генерира звуци с различна височина и да имитира различни музикални инструменти.

За запис на подвижни изображения (филми) се използват видеокамери.

Цифровото изображение се визуализира на екрана на монитора от видеокарта.

2. ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА СЪС ЗВУК И ВИДЕО

Софтуерите, които възпроизвеждат аудио- и видео информация, се наричат плейъри (Player).

3. ЗАПИС НА ЗВУК

За да направим собствен аудиофайл, записвайки външни
източници на звук, се нуждаем от две устройства – зву-
кова карта, която в този случай ще преобразува аудиоинформацията в цифров сигнал, и от микрофон. Той може
да бъде вграден (при преносимите компютри и мобилни-
те устройства) или външен.

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

Във файл Space ship.mp4  има компютърно генериран видеоклип за околоземен космически полет. Разгледайте го.
   а) Начертайте в тетрaдките си таблица като показаната и попълнете в нея времената на започване на сцените от клипа.
   б) При изработването на клипа е допусната грешка (Goof) между времена 0:38 и 0:46. Каква е тя?

КОМПЮТЪРНАТА ТЕКСТООБРАБОТКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПРИ КОМПЮТЪРНАТА ТЕКСТООБРАБОТКА

1 КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕКСТ.

– Компютърната текстообработка,  текстов документтекстов редактор.
– В компютърния текст се различават следните основни структурни единици:
– – знак (символ);          – – дума;
– – ред;                                – – изречение;
– – абзац;                            – – страница;
– – документ.

2 ТЕКСТОВ РЕДАКТОР MS WORD

3 КЛАВИАТУРА

 • Клавиши за въвеждане – букви, цифри, препинателни знаци и символи (- + * § % $ № @ ! ?) и др.
 • Управляващи клавиши – самостоятелно или в комбинация с други клавиши извършват определени действия. Най-често използваните контролни клавиши са Ctrl, Alt, клавишът с логото на Windows и Esc.
 • Функционални клавиши – изпълняват специфични задачи в различните програми (F1, F2, F3 и т.н. до F12).
 • Клавиши за навигация – използват се за придвижване в документ и за редактиране на текст. Те включват всички клавиши със стрелки, HomeEndPage UpPage DownDelete и Insert.
 • Цифрова клавиатура – за бързо въвеждане на числа. Включва се и се изключва от клавиша NumLock.

4 МАРКИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕКСТ

 • Един често използван начин за маркиране на компютърен текст е чрез влачене от първия знак до последния знак на желания фрагмент.
 • Ако искаме да маркираме целия текст в текстовия документ, използваме командата Home/Select/Select All или Ctrl + A.
 • Маркиране (селектиране) на елементи от компютърен текст чрез щракване може да стане по следните начини:
 • Дума – двукратно щракване върху думата
 • Ред – еднократно щракване пред реда
 • Абзац – трикратно щракване върху абзаца; двукратно щракване пред абзаца

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

ЗАРЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ

1 Редактиране на текст

 • Редактирането е вторият етап от подготовката на текстов документ. За да извършите редакция на текста, трябва да отидете на мястото, където ще я направите.
 • Има различни начини за придвижване в такъв документ за достигане на определен символ или част от текста.
 • С помощта на стрелките от клавиатурата ←,↑, ↓, → курсорът се премества по целия екран в съответната посока.
  За придвижване в целия документ са предназначени специални клавиши и клавишни комбинации:
  • Клавиш Home премества курсора в началото на текущия ред.
  • Клавиш End изпраща курсора в края на текущия ред.
  • Клавишната комбинация Ctrl + Home премества курсора в началото на документа.
  • Клавишната комбинация Ctrl + End изпраща курсора в края на документа.
  • С клавиш Page Down документът се „прелиства” на следваща екранна страница към края на документа.
  • С клавиш Page Up документът се „прелиства” с една екранна страница към началото му.
  • Можете да използвате вертикалната (дясната) лента за превъртане, за да стигнете бързо до желана част от текста.

ЗАРЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ

1 Копиране на текст  – Копирай/Copy – Ctrl + C.
2 Вмъкване на текст – Постави/Paste –  Ctrl + V.
3 Преместване на текст – Изрежи/Cut –  Ctrl + X.
4 Съхраняване на текстов документ – Запиши/Save – Запиши като/SaveAs –  Ctrl + S


ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ НА НИВО СИМВОЛИ

 • Основните характеристики на компютърен текст на ниво символи са: шрифтразмерцвят и стил.
 • Шрифт (от немското Schrift) означава специфично художествено оформени символи (букви, цифри, препинателни знаци, специални символи). Примерни шрифтове са ArialTimes New RomanCourierVerdana, Georgia и др.
 • Второто значение на шрифт (font) е едностилно оформени букви, цифри и препинателни знаци с фиксиран размер, цвят и стил.
 • Размерът (кегелът) е височината на символа, измерена в пунктове (pt).
 • Цветът на символите може да се избира от палитра с цветове подобно на избор на цвят при създаване на графично изображение.
 • Стилът на знаците може да бъде: нормален (Regular), получерен (удебелен) (Bold), курсивен (наклонен) (Italic),подчертан (Underline).
 • Символите имат и ефекти – зачертани, вдлъбнати, изпъкнали, горен индекс, долен индекс и др.