Операционна система и носители на информация

Компютърна текстообработка

Обработка на таблични данни

Работа с графични изображения

Компютърна презентация

Компютърно моделиране

Интернет и интегриране на дейности


Операционна система и носители на информация

Основни единици за измерване на информация

1. Представяне на данни:

-данни – факти за нещо – обект, явление и др.;
прости данни – включват цифрите, знаците и буквите;
-сложни данни – аудио и видео данните, графиката и анимацията;
-всяко число може да се представи в различна бройна система: десетична, двоична, осмична, шестнадесетична и др. ;
двоично представянето на информацията в паметта на компютъра – с цифрите 0 и 1;
бит (b – bit) – всяка една от двоичните цифри наричаме.

2. Единици за измерване на информация

мерна единицаoзначениестойност
битb0 или 1
байтB8 бита
килобайтKB1 000 байта = 103 B
мегабайтMB1 000 000 байта = = 106 B
гигабайтGB1 000 000 000 байта = 109 B
терабайтTB1 000 000 000 000 байта = 1012 B
мерна единицаoзначениестойност
битb0 или 1
байтB23 = 8 бита
кибибайтKiB210 =1024 байта
мебибайтMiB220 = 1 048 576 байта
гибибайтGiB230 = 1 073 741 824 байта
тебибайтTiB240= 1 099 511 627 776 байта

Операционна система. Файлова структура на организация на данните

1. Операционна система

Софтуерът е два вида: системен и приложен – Операционната система е системен софтуер , който управлява хардуера и приложния софтуер. За приложен софтуер се приемат всички потребителски програми – графични, текстови, аудиоредактори, електронни таблици и др.

2. Основните функции на операционна система са:

• осъществяване на диалога с потребителя;
• контрол на изпълнението на програми;
• управление на хардуера;

3. Контролен панел

Control panel е програма, с която могат да се задават основните потребителски настройки на операционната система Windows.

4. Файлова структура

Носители на информация и файлови формати

1. Носители на информация

С механичен запис
Магнитен запис
Оптичен запис
Електронен запис

2. Файлови формати

начинът, по който информацията се кодира за съхраняване във файл

За изпълними файлове – .COM, .EXE, .BAT
За системни файлове – .SYS, .INI, .CFG
За текстова информация – . TXT, .DOC, .DOCX, .RTF
За графични файлове – . BMP, .JPEG , .GIF, .PNG
За звукови файлове – .WAV, .MID
За музикални файлове – . MP3
За видеофайлове – .AVI , .MOV, .MPEG, .ASF (WMV)
За архивирани файлове – .ZIP, .ARJ, .RAR
За помощни файлове  – . HLP

Проверете знанията си!


КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи  

1. Въвеждане на символи 

Символите представляват оставеният отпечатък в документа след използването на клавиш от клавиатурата. За такива се приемат всички букви, цифри, както и скритите (непечатащи) символи (Enter, TAB, Space, Shift + Space). 

Прозорец Insert/ Symbol – предоставя достъп до най-често използваните символи. 

Командата More Symbols – достъп до библиотеката с всички налични символи 

2. Въвеждане на математически формули 
3.  Съхраняване на текст (документ във формат, различен от основния)
Save as type:
• PDF – формат, подходящ за онлайн използване, който потребителят може да отвори директно от уебсайта.
• RTF – формат, достъпен до много текстови редактори както за операционна система Windows, така и за MAC.
•DOC – текстов формат, който е предназначен за редактор MS Word, версия по-ниска от 2007.

Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл


1 Вмъкване на графично изображение в текст – Insert – Illustrations
• инструмент Picture
• инструмент Online Pictures
• Insert/Shapes
2 Форматиране на графично изображение в текст
• размер;
• позиция спрямо текста;
• рамка – дебелина, цвят, стил;
• цвят;
• изрязване на част от изображението и др.

Самостоятерно в тетрадките напишете и други възможности, които можете да прилагате върху графичните изображения.

Библиотеки със свободно разпространяеми текстови символи: 
• http://text-symbols.com 
• http://unicodeemoticons.com 
Библиотеки с изображения 
от символи: 
 https://textfac.es 
• http://messletters.com/en/text-art/ 
Символни текстови генератори: 
• https://goo.gl/Ws7orF 
• https://goo.gl/umD31N 
• http://megacooltext.com/ .

Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ

1. Характеристики на страница на текстов документ – Layout – Page Setup.
Размер на листа – Size
Ориентация на листа – Orientation
Граници на текста „бели полета“ – Margins

2. Номериране на страница – Insert -Header & Footer – Page Number

Още за форматиране на страница:
1. Цвят и на страница – Desing-Page Background – Page Color
(Fill Effects – Gradient/Texture)
2. Граници на страница – Desing-Page Background – Page Borders

Търсене и замяна на текст. Търсене и получаване на помощна информация

1 Търсене в текстов документ – Home – Editing – Find Ctrl+F

2 Замяна на текст – Home – Editing – Replace Ctrl+R
• Find what – въвежда се образецът, който ще се търси и заменя.
• Replace with – въвежда се заместващият текст.

Проверете знанията си!

Решете теста!


ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. Формат на представяне на данните

1 Създаване на таблица по модел
– Типовете данни в електронна таблица са: числа, текст, дата и час, процент, валута и др.
В електронните таблици форматите за типовете данни са:
General – без определен формат;
Number – числа (цели или десетични дроби, знакът за дробна част се определя от регионалните настройки в контролния панел);
Currency, Accounting – валута;
Date – дата (според регионалните настройки);
Time – час от денонощието;
Percentage – проценти;
Fraction – обикновена дроб (например 1/3, 1/2);
Scientific – числа с плаваща запетая;
Text – текстови данни;
Special – за данни, характерни за държавата (телефонни номера, пощенски кодове и др.);
Custom – потребителски формат (може да се конструира от потребителя).
2 Формат на типа на данните –  Format Cells
– Въвеждането на стойност в клетка се извършва в следния ред:
1) избор на клетка;
2) форматиране на типа на клетката;
3) въвеждане на стойност от този тип.
– Изборът на командата за смяна на формата може да се извърши по един от следните начини:
• Home/Cell/Format Cells
• Десен бутон / Format Cells
3 Формат на представяне на данните


ЗАДАЧА

Като използвате аритметични изрази и формули, попълнете празните клетки на таблицата.

Формули и функции с таблични данни

1. Област в електронна таблица
Клетката е правоъгълна област, получена при пресичането на ред с колона.
Адресът на клетка се получава от името на колоната и номера на реда.
Област от клетки в електронна таблица наричаме две или повече клетки в един работен лист. Те могат да бъдат съседни или несъседни.
2. Формули в електронна таблица – знака „=“
3. Вградени функции в електронна таблица
–  от fx или от раздела Formulas/Insert Functions – опишете действието на функциите
SUM() –
MIN() –
MAX() –
AVERAGE() –


ДОМАШНА РАБОТА

1.Отворете файл Ol_Inf . Копирайте данните от него в нов файл на Excel.
2. Добавете редове най-отгоре на таблицата, слейте клетки и въведете заглавие на таблицата „РЕЗУЛТАТИ от олимпиадата по ИНФОРМАТИКА ”.
3. Добавете колони за Общо точки, Среден брой точки и ги попълнете с помоща на функции.
4. Добавете най-отдолу на таблицата ред със заглавна клетка „Минимален брой точки“ и попълнете.
5. Добавете най-отдолу на таблицата ред със заглавна клетка „Максимален брой точки“ и попълнете.

Характеристики на оформлението на клетките и данните

1. Оформление на таблици – Всяка клетка може да бъде оцветена, да има рамка, която също можем да форматираме, да има ориентация на текста и др. Текстът в клетката също може да бъде форматиран.
2. Рамка на клеткаHome/Font/Borders -Рамка на клетка е очертание (контур) на клетката, което се визуализира при печат. Можем да настройваме цвят, дебелина и стил на рамката.
3. Ориентация на текста в клетка – Home/ Alignment/Orientation:
Angle Counterclockwise – завъртане по посока, обратна на часовниковата стрелка;
Angle Clockwise – завъртане по часовниковата стрелка;
VerticalText – вертикален текст;
Rotate Text Up – завъртане на текста нагоре;
Rotate Text Down – завъртане на текста надолу;
Format Text Alignment – форматиране на подравняването.
4. Цвят на фон и текст в клеткаHome/Font/Fill Color
5. Автоматично форматиране – (Autoformat) означава избиране между готови стилизирани оформления на таблици (цветове/шрифтове/размери).
– Автоматичен стил на форматиране на отделна клетка – Home/ Styles/Cell Styles;
– Автоматичен стил на форматиране на таблица – Home/ Styles/Format as Table.